FLASH NEWS

ഓണത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആഗസ്ത് 25ന് ശമ്പളം ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍. സ്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍ സെപ്തംബര്‍ 20ന് . പുതുക്കിയ സമയക്രമം ഡൗണ്‍ലോഡ്സ്ില്‍Minority Pre Metric Scholarship ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി ആഗസ്റ്റ് 31 വരെയും Incentive to Girlsന്റേത് ആഗസ്ത് 15 വരെയും ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു,
Primary Hi Tech Labs - Schools selected for pilot activities
SCHOOL PARLIAMENT ELECTION
First Terminal Exam Time Table
BROADBAND COMPLAINT REGISTRATION
Pre-Metric Scholarships 2017-18
TERMINAL SURRENDER ARREAR (Pay Revision 2014)Through SPARK
സമഗ്ര - E Resource Portel
GAIN PF
‍SCHOOL WIKI
‍GAIN PF for AIDED Schools
TEACHER TEXT BOOKS for Class IX& X
INCOME TAX CALCULATOR by Sri.SUDHEER KUMAR T.K
NOON MEAL SOFTWARE(NMP & K2) New Updated

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍


പി ടി എ അവാര്‍ഡ്‌ 2012-13


kwØm-\s¯ anI¨ kÀ¡mÀ/Fbn-UUv kvIqÄ ]n.-Sn.-F.-Isf
Isണ്ട¯n D]-Pn-Ã, hnZym-`ymk PnÃ, dh-\yq-Pn-Ã, kwØm-\-X-e-¯n t{KUv
\ÂIp-¶-Xn\pw t{]mÕm-l\ klmbw \ÂIp-¶-Xn\pw Kh¬saâv Xocp-am-\n-¨n-«pണ്ട-v. AhmÀUn\v ]cn-K-Wn-¡p-¶Xv Xmsg-¸-d-bp¶ {]Im-c-am-bn-cn-¡pw.
Kh¬saâv, FbvUUv taJ-e-I-fn-epÅ kvIqfp-I-sf-bmWv AhmÀUn-\mbn
]cn-K-Wn-¡p-¶-Xv. ss{]adn, sk¡-ണ്ടdn F¶n-§s\ cണ്ടp hn`m-K-§Ä¡mbnAhmÀUp-IÄ Dm-bn-cn-¡pw. Sn.-Sn.-sF.-Isf ss{]adn hn`m-K-¯nepw Sn.-F-¨v.-F-kv., ^nj-dokv kvIqÄ, sslkv¡qÄ, lbÀ sk¡ ണ്ടdn, shmt¡-j-WÂlbÀ sk¡-ണ്ടdn F¶n-hsb sk¡ണ്ടdn hn`m-K-¯nepw DÄs¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶p. ss{]adn Xe-¯n 163 k_v PnÃ-I-fnse Hmtcm PnÃ-I-fn-sebpw GähpwanI¨ ]n.-Sn.-F.¡v 10,000-/-þ-cq] hoXw \ÂIp-¶-Xm-Wv. കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

No comments:

Post a Comment