FLASH NEWS

OEC Lumpsum Grantന് ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ മികച്ച PTA അവാര്‍ഡിനുള്ള അപേക്ഷയും 2014-15വര്‍ഷം പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ മക്കള്‍ക്കുള്ള ദേശീയ അധ്യാപക ക്ഷേമഫൗണ്ടേഷന്‍ സ്കോള്ര‍ഷിപ്പ് വിശദാംശങ്ങളും ശാരീരികവൈകല്യമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സ്പെഷ്യല്‍ അലവന്‍സ് 1000രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍. സ്കൂളുകളില്‍ പ്രത്യേക അസംബ്ലിക്കു് നിര്‍ദ്ദേശം.Differentially Abled ജീവനക്കാരുടെ Special Allowance തുക 1000 രൂപയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യം. SSLC SAY പരീക്ഷാഫലം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ. സേ പരീക്ഷയില്‍ വിജയിച്ചവര്‍ക്കും ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനാവും. വിജയിക്കുന്നവര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. എല്ലാ ജീവനക്കാരും SLI/GIS പാസ്‌ബുക്കുകള്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അവ ബന്ധപ്പെട്ട DDOമാര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശം. സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍. IT Study Materialsഉം ഐടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളുടെ പരിഹാരങ്ങളും IT Materials എന്ന പേജിലാവും ലഭിക്കുക പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂളുകള്‍ ;.
SSLC SAY RESULT 2017-18
SSLC RESULT ANALYSER
OEC Premetic Scholarship
സമഗ്ര - E Resource Portel
‍LINK AADHAAR WITH PAN
PRICE LIST OF TEXT BOOKS 2017-18
GAIN PF
PAY REVISION ARREAR PROCESSING IN SPARK
‍SCHOOL WIKI
‍New IT Text Books: Mal Medium English Medium
‍GAIN PF for AIDED Schools
TEACHER TEXT BOOKS for Class IX& X
INCOME TAX CALCULATOR by Sri.SUDHEER KUMAR T.K
NOON MEAL SOFTWARE(Updated with New Forms)

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍


പി ടി എ അവാര്‍ഡ്‌ 2012-13


kwØm-\s¯ anI¨ kÀ¡mÀ/Fbn-UUv kvIqÄ ]n.-Sn.-F.-Isf
Isണ്ട¯n D]-Pn-Ã, hnZym-`ymk PnÃ, dh-\yq-Pn-Ã, kwØm-\-X-e-¯n t{KUv
\ÂIp-¶-Xn\pw t{]mÕm-l\ klmbw \ÂIp-¶-Xn\pw Kh¬saâv Xocp-am-\n-¨n-«pണ്ട-v. AhmÀUn\v ]cn-K-Wn-¡p-¶Xv Xmsg-¸-d-bp¶ {]Im-c-am-bn-cn-¡pw.
Kh¬saâv, FbvUUv taJ-e-I-fn-epÅ kvIqfp-I-sf-bmWv AhmÀUn-\mbn
]cn-K-Wn-¡p-¶-Xv. ss{]adn, sk¡-ണ്ടdn F¶n-§s\ cണ്ടp hn`m-K-§Ä¡mbnAhmÀUp-IÄ Dm-bn-cn-¡pw. Sn.-Sn.-sF.-Isf ss{]adn hn`m-K-¯nepw Sn.-F-¨v.-F-kv., ^nj-dokv kvIqÄ, sslkv¡qÄ, lbÀ sk¡ ണ്ടdn, shmt¡-j-WÂlbÀ sk¡-ണ്ടdn F¶n-hsb sk¡ണ്ടdn hn`m-K-¯nepw DÄs¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶p. ss{]adn Xe-¯n 163 k_v PnÃ-I-fnse Hmtcm PnÃ-I-fn-sebpw GähpwanI¨ ]n.-Sn.-F.¡v 10,000-/-þ-cq] hoXw \ÂIp-¶-Xm-Wv. കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

No comments:

Post a Comment