FLASH NEWS

ഓണത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആഗസ്ത് 25ന് ശമ്പളം ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍. സ്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍ സെപ്തംബര്‍ 20ന് . പുതുക്കിയ സമയക്രമം ഡൗണ്‍ലോഡ്സ്ില്‍Minority Pre Metric Scholarship ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി ആഗസ്റ്റ് 31 വരെയും Incentive to Girlsന്റേത് ആഗസ്ത് 15 വരെയും ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു,
Primary Hi Tech Labs - Schools selected for pilot activities
SCHOOL PARLIAMENT ELECTION
First Terminal Exam Time Table
BROADBAND COMPLAINT REGISTRATION
Pre-Metric Scholarships 2017-18
TERMINAL SURRENDER ARREAR (Pay Revision 2014)Through SPARK
സമഗ്ര - E Resource Portel
GAIN PF
‍SCHOOL WIKI
‍GAIN PF for AIDED Schools
TEACHER TEXT BOOKS for Class IX& X
INCOME TAX CALCULATOR by Sri.SUDHEER KUMAR T.K
NOON MEAL SOFTWARE(NMP & K2) New Updated

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍


കുടികളുെട കണെകടുപ്


കുടികളുെട കണെകടുപ്
2012 ജൂണ 14 ല സംസാനെത സകൂളുകളില നിനും േശഖരിച  
കണക് പകാരം  2012-13 അദയയന വരഷം  3986188 കുടികളാണ്
ഗവണെമന്/  എയഡഡ്/  അണ എയഡഡ് സകൂളുകളിലായി
പഠികുനെതന് െപാതുവിദയാഭയാസ ഡയറകര അറിയിചു    .  ഇതില
ഗവണെമന് സൂകൂളുകളില   1200594  കുടികളും എയഡഡ്
സൂകൂളുകളില 2410719 കുടികളും അണ എയഡഡ് സൂകൂളുകളില  
374875  കുടികളും പഠികുനു.  ഈ വരഷം ഒനാം കളാസില  
പേവശനം േനടിയ കുടികളുെട എണം    302147  ആണ്.  ഇത് മുന
വരഷെത അേപകിച്  21225 കുറവാണ്

No comments:

Post a Comment