.

SSLC വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ SSLC Hall Ticket ഇപ്പോള്‍ iExAMS സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് C E Mark Tabulation പരീക്ഷാഭവന്‍ സൈറ്റില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടത്താവുന്നതാണ്. ഓരോ ഡിവിഷനുകളിലും Userമാരായി തയ്യാറാക്കി അധ്യാപകര്‍ അവരവരുടെ Username , Password ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് വേണം സ്കോറുകള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഇതിനായി ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്ന ജാലകത്തില്‍ Pre Examination -> CE Mark Tabulation -> CE Mark Entry എന്ന ക്രമത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചാണ് സ്കോറുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്കോറുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് CE Mark Correction എന്ന ഓപ്‌ഷന്‍ ഉപയോഗിക്കാം. രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്കോറുകള്‍ ക്ലാസ് അധ്യാപകര്‍ Verification നടത്തിയതിന് ശേഷം പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ Final Verification നടത്തേണ്ടതാണ്.

SSLC Hall Ticket ഇപ്പോള്‍ iExAMS സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ANNUAL EXAM TIME TABLE
SSLC 2017
SSLC 2017 LIST OF VALUATION CETRES
SCERT QUESTION POOL
‍iExaMS -SSLC 2017
‍OBC PREMETRIC SCHOLARSHIP
‍Update UID Before October 5
‍സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
‍MINORITY PRE-METRIC SCHOLARSHIP 2016-17
‍INCENTIVE TO GIRLS (Last Date July 30)
‍SSLC/HSE/VHSE CV Covers&Answer Scripts Request
‍OEC LUMPSUM GRANT 2016-17 ‍OEC LUMPSUM GRANT 2016-17
‍‍Textbook Supply Monitoring System 2016-17
6th Working Day Strength Online Entry -Website
‍‍Educational Calendar 2016-2017
Scheme of work 2016-2017 |LP| |UP| |STD-VIII| |STD-IX| |STD-X|
‍‍Latest List of OBC,SC,ST&SEBC Categories
‍‍Govt School Teachers Transfer Order-All District
Teachers Text 2016 - STD IX & X
Excel Worksheet to prepare the PROFORMA of Pay Revision Arrear 2014
Plus One Admission-USER MANUAL| Prospectus| HSCAP Portal
GAIN PF Training Site| Help Page| GAIN PF Live Site
Kerala State Syllabus Text Books- Download

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍


രണ്ടാം പാദ പുസ്തക വിതരണം


2012þ13 A²yb\ hÀjs¯ cണ്ടmw ]mZ¯nte¡mhiyamb ]mT]pkvXI
§fpsS hnXcWw DS³ Bcw`n¡pw. H¶mwL« hnXcW¯n C³Uânse
]nghpaqew kw`hn¨ ]mfn¨IÄ ]qÀ®ambpw Hgnhm¡n IrXyamb F®w
]pkvXI§Ä hnXcWw sN¿p¶Xn\mbn hnZym`ymk B^okÀamÀ ASnb´ncambn
{i²nt¡ ണ്ട Nne Imcy§Ä NphsS tNÀ¡p¶p.
C³Uân amäw hcp¯p¶Xv kw_Ôn¨v:þ
Ignª hÀjw \hw_À, Unkw_À amk§fn \ÂInb C³Uâv
{]Imcambncp¶p H¶mwL« hnXcWw \S¯nbXv. CXn\p tijw AUojWÂ
C³Uâv \ÂIp¶Xn\v cണ്ടp XhW Ahkcw \ÂInbncp¶p. Ch IW¡nseSp¯v
cണ്ടmwL« C³Uâv ]cnjvIcn¡m³ FÃm kvIqfpIÄ¡pw hoണ്ടpw Hchkcw
\ÂIm³ Kh¬saâv Xocpam\n¨n«pണ്ട്v.
BZyw \ÂInb C³Uânse cണ്ടmw thmfyw ]pkvXI§fpsS hnhc§Ä
sI._n.]n.Fkv. sh_vsskän {]kn²oIcn¨n«pണ്ടv. Hmtcm
Ìm³tUÀUntebpw Hmtcm C\w sSIvÌp_p¡n\pw \ÂInb HmÀUÀ ChnsS
ImWn¨ncn¡pw. CXv FUnäv sN¿p¶Xn\pff Hm]vj\mWv Ct¸mÄ \ÂIp¶Xv.
cണ്ടmw L« hnXcWtijw Hcp kvIqfnepw ]pkvXI§Ä Ipdthm IqSpXtem
Dണ്ടmIcpXv. CXn\mbn Xmsg¸dbpw {]Imcapff {]hÀ¯\§Ä Hmtcm kvIqÄ
A[nIrXcpw ssIs¡mffWw.

No comments:

Post a Comment