FLASH NEWS

ഓണത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആഗസ്ത് 25ന് ശമ്പളം ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍. സ്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍ സെപ്തംബര്‍ 20ന് . പുതുക്കിയ സമയക്രമം ഡൗണ്‍ലോഡ്സ്ില്‍Minority Pre Metric Scholarship ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി ആഗസ്റ്റ് 31 വരെയും Incentive to Girlsന്റേത് ആഗസ്ത് 15 വരെയും ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു,
Primary Hi Tech Labs - Schools selected for pilot activities
SCHOOL PARLIAMENT ELECTION
First Terminal Exam Time Table
BROADBAND COMPLAINT REGISTRATION
Pre-Metric Scholarships 2017-18
TERMINAL SURRENDER ARREAR (Pay Revision 2014)Through SPARK
സമഗ്ര - E Resource Portel
GAIN PF
‍SCHOOL WIKI
‍GAIN PF for AIDED Schools
TEACHER TEXT BOOKS for Class IX& X
INCOME TAX CALCULATOR by Sri.SUDHEER KUMAR T.K
NOON MEAL SOFTWARE(NMP & K2) New Updated

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍


രണ്ടാം പാദ പുസ്തക വിതരണം


2012þ13 A²yb\ hÀjs¯ cണ്ടmw ]mZ¯nte¡mhiyamb ]mT]pkvXI
§fpsS hnXcWw DS³ Bcw`n¡pw. H¶mwL« hnXcW¯n C³Uânse
]nghpaqew kw`hn¨ ]mfn¨IÄ ]qÀ®ambpw Hgnhm¡n IrXyamb F®w
]pkvXI§Ä hnXcWw sN¿p¶Xn\mbn hnZym`ymk B^okÀamÀ ASnb´ncambn
{i²nt¡ ണ്ട Nne Imcy§Ä NphsS tNÀ¡p¶p.
C³Uân amäw hcp¯p¶Xv kw_Ôn¨v:þ
Ignª hÀjw \hw_À, Unkw_À amk§fn \ÂInb C³Uâv
{]Imcambncp¶p H¶mwL« hnXcWw \S¯nbXv. CXn\p tijw AUojWÂ
C³Uâv \ÂIp¶Xn\v cണ്ടp XhW Ahkcw \ÂInbncp¶p. Ch IW¡nseSp¯v
cണ്ടmwL« C³Uâv ]cnjvIcn¡m³ FÃm kvIqfpIÄ¡pw hoണ്ടpw Hchkcw
\ÂIm³ Kh¬saâv Xocpam\n¨n«pണ്ട്v.
BZyw \ÂInb C³Uânse cണ്ടmw thmfyw ]pkvXI§fpsS hnhc§Ä
sI._n.]n.Fkv. sh_vsskän {]kn²oIcn¨n«pണ്ടv. Hmtcm
Ìm³tUÀUntebpw Hmtcm C\w sSIvÌp_p¡n\pw \ÂInb HmÀUÀ ChnsS
ImWn¨ncn¡pw. CXv FUnäv sN¿p¶Xn\pff Hm]vj\mWv Ct¸mÄ \ÂIp¶Xv.
cണ്ടmw L« hnXcWtijw Hcp kvIqfnepw ]pkvXI§Ä Ipdthm IqSpXtem
Dണ്ടmIcpXv. CXn\mbn Xmsg¸dbpw {]Imcapff {]hÀ¯\§Ä Hmtcm kvIqÄ
A[nIrXcpw ssIs¡mffWw.

No comments:

Post a Comment