FLASH NEWS

ഓണത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആഗസ്ത് 25ന് ശമ്പളം ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍. സ്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍ സെപ്തംബര്‍ 20ന് . പുതുക്കിയ സമയക്രമം ഡൗണ്‍ലോഡ്സ്ില്‍Minority Pre Metric Scholarship ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി ആഗസ്റ്റ് 31 വരെയും Incentive to Girlsന്റേത് ആഗസ്ത് 15 വരെയും ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു,
Primary Hi Tech Labs - Schools selected for pilot activities
SCHOOL PARLIAMENT ELECTION
First Terminal Exam Time Table
BROADBAND COMPLAINT REGISTRATION
Pre-Metric Scholarships 2017-18
TERMINAL SURRENDER ARREAR (Pay Revision 2014)Through SPARK
സമഗ്ര - E Resource Portel
GAIN PF
‍SCHOOL WIKI
‍GAIN PF for AIDED Schools
TEACHER TEXT BOOKS for Class IX& X
INCOME TAX CALCULATOR by Sri.SUDHEER KUMAR T.K
NOON MEAL SOFTWARE(NMP & K2) New Updated

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍

സമര നായകരുടെ കാല്‍പ്പാടില്‍  ചോരക്കറയുടെ പാടോ  ഗന്ധമോ ഇല്ല. സഹനത്തിന്റെ മനസും കീറിപ്പിളര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വാക്കുകളും മാത്രം  kzmX{´ykacNcn{X¯nse Gähpw {][m\s¸« GSpIfn H¶mWv almßmKmÔnbpsS t\XrXz¯n  P·saSp¯ Iznäv C´ym {]Øm\w. 1942 G{]nen {In]vkv ZuXyw ]cmPbs¸«Xns\ XpSÀ¶v \mepamk¯n\Iw, C´y³kzmX{´y¯n\pthWvSn\S¶aq¶mas¯ enbkacamWpIznänymkacw.ഭാരത്ച്ഛോടോആന്തോളൻഅഥവാ ഓഗസ്റ്റ്പ്രസ്ഥാനം.തുടര്‍ന്നു വായിക്കു 

tZiob{]Øm\¯nse {]Kev`cmb ]e t\Xm¡fpw H¶n¨p PbneneSbv¡s¸«n«pw iàhpw \nc´chpamsbmcp kacamWp Iznäv C´ym Ime¯pWvSmbXv.  CXv tZiobXsb iàns¸Sp¯pIbpw {_n«njviànsb£bn¸n¡pIbpwsNbvXp.

IznävC´ym{]tabw

1942 BKkvXv F«n\v AJnte´ym tIm¬{Kkv I½nänbpsS (F.sF.kn.kn.) t_mws_ kt½f\¯n Iznäv C´ym {]tabw ]mkm¡n.  {_n«njpImÀ Bhiy§Ä AwKoIcn¨nsæn h¼n¨ \nÊlIcWkacw Bcw`n¡pw F¶v {]tab¯n {]kvXmhn¨p.  C´y¡mtcmSv A{IaclnX \nÊlIcWw ]n´pScm³ Blzm\w sNbvXpsImWvSv Hcp kzX{´ cm{ãambn s]cpamdm\pw {_n«njpImcpsS Blzm\w A\pkcn¡mXncn¡m\pw KmÔnPn P\§tfmSv Bhiys¸«p.  

KmÔnPnbpsS Blzm\¯n\p adp]Snsbt¶mWw ASp¯Znhkw Xs¶ {_n«njpImÀ KmÔnPnsb ]q\bnse BKmJm³ sIm«mc¯n XShneS¨p. tIm¬{Kkv  {]hÀ¯IkanXn AwK§sf apgph³ Al½Zv \KÀ tIm«bnepw XShnen«p.  
XpSÀ¶,v {_n«njpImÀ tIm¬{Kkv ]mÀ«nsb \ntcm[n¨p.  cmPysam«msI h³ {]Xntj[§fpw {]IS\§fpw \S¶p.  sXmgnenS§Ä sXmgnemfnIsf¯m¯Xn\m iq\yambn.  cmPys¯¼mSpw kacmlzm\§fpWvSmbn.  hym]Iamb \ioIcW{]hÀ¯\§fpw \S¶p.  kÀ¡mÀsI«nS§Ä Aán¡ncbmbn, sshZypXn_Ôw hntÑZn¡s¸«p, KXmKXþhmÀ¯mhn\nab kwhn[m\§ÄXIÀ¡s¸«p.  
Iznäv C´ym kacmlzm\t¯mSpÅ {_n«njv {]XnIcWw s]«¶mbncp¶p. cmPysam«msI h³tXmXn AdkväpIÄ \S¶p. Hcpe£t¯mfw t]sc cmPy¯nsâ hnhn[ `mK§fn \n¶mbn AdÌv sNbvXp, henb ]ngIÄ Npa¯n, {]IS\¡mÀ s]mXpØe§fnÂin£n¡s¸«p.   Npcp¡¯nÂ, {_n«njv km{amPys¯ `bhnlzeam¡nb kacambncp¶p Iznäv C´ym kacw.

{In]vkvanj³

cWvSmw temIbp²w s]m«n¸pds¸Sp¶ kab¯p \S¶ tIm¬{Kkv {]hÀ¯IkanXn tbmK¯n D]m[nIÄ¡p hnt[bambn ^mjnk¯ns\XntcbpÅ kacs¯ A\pIqen¡p¶ {]tabw ]mkm¡n.  ]t£, CXn\p ]Icambn kzmX{´yw Bhiys¸«t¸mÄ B Bhiyw {_n«³ \nckn¡pIbmWp sNbvXXv.  C´y³ ssk\nIÀ¡nSbnepw {]tXyIn¨,v bqtdm¸nse bp²ap¶WnIfn bp²w sN¿p¶ C´y³ ssk\nIÀ¡nSbnepw C´y³ P\Xbv¡nSbnepw hfcp¶ AkwXr]vXnIqSn A`napJoIcn¨ {_n«njv kÀ¡mÀ Ìmt^mUv {In]vkn\p Iogn Hcp ZuXykwLs¯ C´ybnte¡b¨p.  CXp {In]vkv anj³ F¶ t]cn Adnbs¸«p.  `cWm[nImcw C´y¡p \ÂIp¶Xn\p ]Icw tIm¬{KÊnÂ\n¶p bp²Ime¯p ]qÀW ]n´pW  Dd¸m¡p¶ hn[¯n Hcp DS¼Snbn F¯pI F¶Xmbncp¶p Cu anjsâ ZuXyw.  F¦nepw, kzbw`cW¯n\mbn Hcp \nÝnX Imebfhv {]kvXmhn¡mt\m Fs´Ãmw A[nImc§Ä C´y¡p \ÂIpw F¶p hyàambn \nÀhNn¡mt\m Cu I½oj\p IgnªnÃ.  I½oj³ apt¶m«ph¨ ]e D]m[nIfpw kzoIcn¡m³ C´y X¿mdmbnÃ.  ChbpsS ^eambn I½oj³ ]cmPbs¸«p.  k¼qÀWkzmX{´y¯n\pÅ X§fpsS Bhiy¯n {_n«njv kÀ¡mcn \n¶p hyàamb Dd¸p e`n¡m\mbn KmÔnPnbpsS t\XrXz¯n tIm¬{Kkv Iznäv C´ym {]Øm\w Bcw`n¨p. 

{]hÀ¯n¡pI AsænÂacn¡pI              


1942 BKkvXv F«n\p t_mws_bn tNÀ¶ tIm¬{Kkv I½nänbmWp kac¯n\p Xocpam\saSp¯Xv. BKkvXv H¼Xn\p cmhnse KmÔnPn DÄs¸sS FÃm tIm¬{Kkv t\Xm¡sfbpw Adkväv sNbvXp. "Cw¥ojpImÀ C´y hnSpI' F¶ ap{ZmhmIyw  C´ysbm«p¡pw apg§n. KmÔnPn C´y³ P\Xsb t\m¡n Dss¨kvXcw Blzm\w sNbvXp:"{]hÀ¯n¡pI, Asæn acn¡pI.' Blzm\w C´y³ P\X s\©nteän. XncameIÄ IWs¡  kac¯nsâ thentbä§Ä¡v C´ysb§pw X¿msdSp¯p.    

{_n«njv kÀ¡mcns\ A\p\b¯nsâ ]mXbnte¡p sImWvSphcpIbmbncp¶p Iznäv C´ym {]Øm\¯nsâ e£yw.  Dd¨Xpw F¶mÂ, A{IaclnXhpamb sNdp¯p\n¸n\pÅ KmÔnPnbpsS \nÝbZmÀVyw At±lw BKkXv F«n\p  t_mws_bnse sKmhmenb Sm¦v ssaXm\¯p \S¯nb "{]hÀ¯n¡pI, Asæn acn¡pI'F¶ Blzm\¯n {]Xn^en¨p.  

]n¶oS,v Cu ssaXm\w BKkvXv {Im´n ssaXm³ (BKkvXv hn¹h ssaXm\w) F¶ t]cn ]p\À\maIcWw sN¿s¸«p.

A´nakacw
atäXp kac¯n \n¶pw Iznän´ymkacw thdn«p\n¡p¶p.  {_n«njpImÀ Gähpw  henb {]XnkÔnIÄ t\cn« ImeL«amWv 1942.  B kabw apXseSp¯mWv C´y³ P\X {_n«njpImtcmSv C´y hn«pt]mhm³ Bhiys¸Sp¶Xv. Iznäv C´ym kachpw XpSÀ¶p \S¶ \mhnIIem]hpw {_n«s\ ]p\ÀhnNn´\¯n\p t{]cn¸n¨p. C´y³ P\Xsb XpSÀ¶pw AS¡n `cn¡pI Akm[yamsW¶p Iznäv C´ym kact¯msS {_n«njpImÀ¡p t_m[yambn.  A§s\bmWv C´y¡v F{Xbpw thKw kzmX{´yw sImSp¡pI F¶ Dt±iyt¯msS C´ybnte¡p auWvSv_mäs\ Ab¡m³ {_n«³ \nÀ_ÔnXambXv.  A§s\, BKkvXn \S¶ Cu {]t£m`s¯ A´nakacambpw k^e{]t£m`ambpw hnebncp¯mw.
   
Im_n\ävanj³
cWvSmw temIbp²w Ahkm\n¨tXmsS C´y³ kzmX{´yw Hcp bmYmÀYyambn amdn.  bp²m\´cw h³iànIfmbn amdnb Atacn¡bpw djybpw C´y³ kzmX{´ys¯ ]n´pW¨p.  IqSmsX,  C´ytbmSv klm\p`qXnbpÅ te_À ]mÀ«n 1945 {_n«\n A[nImc¯n h¶p.  XpSÀ¶v 1946 amÀ¨n A[nImcss¡amäs¯¸än NÀ¨sN¿m\mbn aq¶v AwK§fpÅ Hcp ZuXykwLs¯ {_n«³ C´ybnte¡b¨p.  CXmWv Im_n\äv anj³ F¶dnbs¸Sp¶Xv.  C´ybnse kwLS\Ifpambpw t\Xm¡·mcpambpw AhÀ NÀ¨ \S¯pIbpw `cWLS\m]camb Xocpam\¯nse¯pIbpw sNbvXp.  C´y³tkmjyenkväv {]Øm\w

kzmX{´ykac{]Øm\¯nsâ `mKambn cq]wsImWvS P\m[n]Xy tkmjyenkväv {]Øm\w C´y³ \mj\Â tIm¬{KÊn\pÅnse Hcp cm{ãobI£nbmbn 1934Â Øm]nXambn.  

Iznäv C´ym kac¯n tkmjyenkväpIÄ \nÀWmbI ]¦phln¨p.  BNmcy \tc{µtZh, Pb{]Imiv \mcmb¬, cmw at\mlÀ temly, bqk^v salÀ Aen, AtimIv ta¯, ao\p akm\n XpS§nbhcmbncp¶pBZyImet\Xm¡Ä.
    

auWvSv_mä¬]²Xn

1947 s^{_phcnbn C´ybnte¡pÅ ]pXnb ssht{kmbnbmbn auWvSv _mä¬ {]`p \nbanX\mbn.  C´y³ t\Xm¡fpambn NÀ¨ sNbvX At±lw C´ymhn`P\¯neqsS am{Xta A[nImcss¡amäw km[yamhpIbpÅq F¶p a\Ênem¡nbXnsâ ASnØm\¯n 1947 Pq¬ aq¶n\p hn`P\ ]²Xn¡p cq]w \ÂIn.  C´ysb cWvSmbn hn`Pn¡m\pÅ auWvSv_mäsâ \o¡w "_mÄ¡³ ]²Xn' F¶pw Adnbs¸«p.  


\mhnIIem]w
C´y³ kzmX{´ykac Ncn{X¯nse asämcp {][m\ kw`hambncp¶p 1946se tdmb C´y³ t\hn Iem]w.  1946 s^{_phcn 18\v t_mws_bnemWv A©pZnhks¯ Iem]w Bcw`n¨Xv.  t\hnbpsS t_mws_bnse Imâo\nemWp Iem]¯nsâ XpS¡w.  1500¸cw \mhnIÀ AhcpsS `£W¯nsâ KpW\nehmcs¯ ¸än ]cmXns¸SpIbpw {]`mX`£Ww _lnjvIcn¡pIbpw sNbvXp.  X§Ä tPmen sN¿nà F¶hÀ {]Jym]n¨p.  CXp shdpsamcp `£WIem]ambncp¶nÃ.  adn¨v, KmÔnPnbpsS D¸pkXy{Klw t]mse  Hcp {]XoImßI kacambncp¶p.  Pbvlnµv, Iznäv C´y XpS§nb ap{ZmhmIy§Ä Iem]ImcnIÄ DbÀ¯n. A\pbmbnIÄ t\XmPn F¶p hnfn¨ kp`mjv N{µt_mkmWv Pbvlnµv F¶ ap{ZmhmIyw kw`mh\ sNbvXXv.   {ItaW Iem]w C´ybpsS aäp `mK§fnte¡pw hym]n¨p.  1946 s^{_phcn 23 HmsS  kÀ¡mÀIem]wASn¨aÀ¯n.KmÔnPnPbnen XShpImsc tamNn¸n¡pIbpw aÀ±\\bw Ahkm\n¸n¡pIbpw sN¿Ww F¶mhiys¸«v KmÔnPn XShn \ncmlmcw Bcw`n¨p.  kXy{Klw Hcp amkt¯mfw \osWvS¦nepw kÀ¡mÀ A\§nbnÃ.  F¶mÂ, BtcmKyØnXn tamiambXns\ XpSÀ¶v sabv Bdn\p am{XamWv KmÔnPnsb tamNn¸n¨Xv. At±l¯nsâ Ahkm\s¯ PbnÂhmkambncp¶p AXv.  

C´ymhn`P\w
C´ybnse {]XnkÔn ]cnlcn¡p¶Xn\v A¶s¯ ssht{kmbn thh {]`p {_n«njv kÀ¡mcnsâ A\paXntbmsS {]Jym]n¨ ]²Xnsb¯pSÀ¶v XShn Ignªncp¶hsc 1945\p tamNn¸n¨p.  A§s\ C´ybpsS kzmX{´yw GXmWvSv sXfnªp XpS§n. CXn\nSbv¡mWv C´y hn`Pn¡Wsa¶ Bhiyw DbÀ¶ph¶Xv.  F¶mÂ, lnµp¡fpw apkvenwIfpw kzX{´ C´ybn kam[m\t¯msS klhkn¡Ww F¶m{Kln¨ KmÔnPn hn`P\s¯ FXnÀ¯p.  
]pXnb ]²Xnsb¡pdn¨v NÀ¨sN¿m³ ssht{kmbn hnfn¨ptNÀ¯ kÀhI£n tbmK¯nÂ, hn`P\w Bhiys¸«hÀ AXn¯s¶ Dd¨p\n¶Xp ImcWw NÀ¨ ]cmPbs¸«Xmbn ssht{kmbn {]Jym]n¨p.  
1946 BKkvXv 16\p {]Xy£ kac]cn]mSnIÄ Bcw`n¨p.  kac¯n\nsS A¿mbnct¯mfw t]À sImÃs¸«p.  ]Xn\¿mbnct¯mfw t]À¡p ]cnt¡äp.  hÀKobelfIÄ s]m«n¸pds¸«p.  
Ing¡³ _wKmfn elfIÄ cq£ambn.  KmÔnPn im´n ktµihpambn 49 {Kma§fneqsS \á]mZ\mbn k©cn¨p.  hn`P\t¯msS 1947 BKkvXv 15 \v C´y kzX{´bmbn.

No comments:

Post a Comment