.

SSLC വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ SSLC Hall Ticket ഇപ്പോള്‍ iExAMS സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് C E Mark Tabulation പരീക്ഷാഭവന്‍ സൈറ്റില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടത്താവുന്നതാണ്. ഓരോ ഡിവിഷനുകളിലും Userമാരായി തയ്യാറാക്കി അധ്യാപകര്‍ അവരവരുടെ Username , Password ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് വേണം സ്കോറുകള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഇതിനായി ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്ന ജാലകത്തില്‍ Pre Examination -> CE Mark Tabulation -> CE Mark Entry എന്ന ക്രമത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചാണ് സ്കോറുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്കോറുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് CE Mark Correction എന്ന ഓപ്‌ഷന്‍ ഉപയോഗിക്കാം. രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്കോറുകള്‍ ക്ലാസ് അധ്യാപകര്‍ Verification നടത്തിയതിന് ശേഷം പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ Final Verification നടത്തേണ്ടതാണ്.

SSLC Hall Ticket ഇപ്പോള്‍ iExAMS സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ANNUAL EXAM TIME TABLE
SSLC 2017
SSLC 2017 LIST OF VALUATION CETRES
SCERT QUESTION POOL
‍iExaMS -SSLC 2017
‍OBC PREMETRIC SCHOLARSHIP
‍Update UID Before October 5
‍സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
‍MINORITY PRE-METRIC SCHOLARSHIP 2016-17
‍INCENTIVE TO GIRLS (Last Date July 30)
‍SSLC/HSE/VHSE CV Covers&Answer Scripts Request
‍OEC LUMPSUM GRANT 2016-17 ‍OEC LUMPSUM GRANT 2016-17
‍‍Textbook Supply Monitoring System 2016-17
6th Working Day Strength Online Entry -Website
‍‍Educational Calendar 2016-2017
Scheme of work 2016-2017 |LP| |UP| |STD-VIII| |STD-IX| |STD-X|
‍‍Latest List of OBC,SC,ST&SEBC Categories
‍‍Govt School Teachers Transfer Order-All District
Teachers Text 2016 - STD IX & X
Excel Worksheet to prepare the PROFORMA of Pay Revision Arrear 2014
Plus One Admission-USER MANUAL| Prospectus| HSCAP Portal
GAIN PF Training Site| Help Page| GAIN PF Live Site
Kerala State Syllabus Text Books- Download

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍

സമര നായകരുടെ കാല്‍പ്പാടില്‍  ചോരക്കറയുടെ പാടോ  ഗന്ധമോ ഇല്ല. സഹനത്തിന്റെ മനസും കീറിപ്പിളര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വാക്കുകളും മാത്രം  kzmX{´ykacNcn{X¯nse Gähpw {][m\s¸« GSpIfn H¶mWv almßmKmÔnbpsS t\XrXz¯n  P·saSp¯ Iznäv C´ym {]Øm\w. 1942 G{]nen {In]vkv ZuXyw ]cmPbs¸«Xns\ XpSÀ¶v \mepamk¯n\Iw, C´y³kzmX{´y¯n\pthWvSn\S¶aq¶mas¯ enbkacamWpIznänymkacw.ഭാരത്ച്ഛോടോആന്തോളൻഅഥവാ ഓഗസ്റ്റ്പ്രസ്ഥാനം.തുടര്‍ന്നു വായിക്കു 

tZiob{]Øm\¯nse {]Kev`cmb ]e t\Xm¡fpw H¶n¨p PbneneSbv¡s¸«n«pw iàhpw \nc´chpamsbmcp kacamWp Iznäv C´ym Ime¯pWvSmbXv.  CXv tZiobXsb iàns¸Sp¯pIbpw {_n«njviànsb£bn¸n¡pIbpwsNbvXp.

IznävC´ym{]tabw

1942 BKkvXv F«n\v AJnte´ym tIm¬{Kkv I½nänbpsS (F.sF.kn.kn.) t_mws_ kt½f\¯n Iznäv C´ym {]tabw ]mkm¡n.  {_n«njpImÀ Bhiy§Ä AwKoIcn¨nsæn h¼n¨ \nÊlIcWkacw Bcw`n¡pw F¶v {]tab¯n {]kvXmhn¨p.  C´y¡mtcmSv A{IaclnX \nÊlIcWw ]n´pScm³ Blzm\w sNbvXpsImWvSv Hcp kzX{´ cm{ãambn s]cpamdm\pw {_n«njpImcpsS Blzm\w A\pkcn¡mXncn¡m\pw KmÔnPn P\§tfmSv Bhiys¸«p.  

KmÔnPnbpsS Blzm\¯n\p adp]Snsbt¶mWw ASp¯Znhkw Xs¶ {_n«njpImÀ KmÔnPnsb ]q\bnse BKmJm³ sIm«mc¯n XShneS¨p. tIm¬{Kkv  {]hÀ¯IkanXn AwK§sf apgph³ Al½Zv \KÀ tIm«bnepw XShnen«p.  
XpSÀ¶,v {_n«njpImÀ tIm¬{Kkv ]mÀ«nsb \ntcm[n¨p.  cmPysam«msI h³ {]Xntj[§fpw {]IS\§fpw \S¶p.  sXmgnenS§Ä sXmgnemfnIsf¯m¯Xn\m iq\yambn.  cmPys¯¼mSpw kacmlzm\§fpWvSmbn.  hym]Iamb \ioIcW{]hÀ¯\§fpw \S¶p.  kÀ¡mÀsI«nS§Ä Aán¡ncbmbn, sshZypXn_Ôw hntÑZn¡s¸«p, KXmKXþhmÀ¯mhn\nab kwhn[m\§ÄXIÀ¡s¸«p.  
Iznäv C´ym kacmlzm\t¯mSpÅ {_n«njv {]XnIcWw s]«¶mbncp¶p. cmPysam«msI h³tXmXn AdkväpIÄ \S¶p. Hcpe£t¯mfw t]sc cmPy¯nsâ hnhn[ `mK§fn \n¶mbn AdÌv sNbvXp, henb ]ngIÄ Npa¯n, {]IS\¡mÀ s]mXpØe§fnÂin£n¡s¸«p.   Npcp¡¯nÂ, {_n«njv km{amPys¯ `bhnlzeam¡nb kacambncp¶p Iznäv C´ym kacw.

{In]vkvanj³

cWvSmw temIbp²w s]m«n¸pds¸Sp¶ kab¯p \S¶ tIm¬{Kkv {]hÀ¯IkanXn tbmK¯n D]m[nIÄ¡p hnt[bambn ^mjnk¯ns\XntcbpÅ kacs¯ A\pIqen¡p¶ {]tabw ]mkm¡n.  ]t£, CXn\p ]Icambn kzmX{´yw Bhiys¸«t¸mÄ B Bhiyw {_n«³ \nckn¡pIbmWp sNbvXXv.  C´y³ ssk\nIÀ¡nSbnepw {]tXyIn¨,v bqtdm¸nse bp²ap¶WnIfn bp²w sN¿p¶ C´y³ ssk\nIÀ¡nSbnepw C´y³ P\Xbv¡nSbnepw hfcp¶ AkwXr]vXnIqSn A`napJoIcn¨ {_n«njv kÀ¡mÀ Ìmt^mUv {In]vkn\p Iogn Hcp ZuXykwLs¯ C´ybnte¡b¨p.  CXp {In]vkv anj³ F¶ t]cn Adnbs¸«p.  `cWm[nImcw C´y¡p \ÂIp¶Xn\p ]Icw tIm¬{KÊnÂ\n¶p bp²Ime¯p ]qÀW ]n´pW  Dd¸m¡p¶ hn[¯n Hcp DS¼Snbn F¯pI F¶Xmbncp¶p Cu anjsâ ZuXyw.  F¦nepw, kzbw`cW¯n\mbn Hcp \nÝnX Imebfhv {]kvXmhn¡mt\m Fs´Ãmw A[nImc§Ä C´y¡p \ÂIpw F¶p hyàambn \nÀhNn¡mt\m Cu I½oj\p IgnªnÃ.  I½oj³ apt¶m«ph¨ ]e D]m[nIfpw kzoIcn¡m³ C´y X¿mdmbnÃ.  ChbpsS ^eambn I½oj³ ]cmPbs¸«p.  k¼qÀWkzmX{´y¯n\pÅ X§fpsS Bhiy¯n {_n«njv kÀ¡mcn \n¶p hyàamb Dd¸p e`n¡m\mbn KmÔnPnbpsS t\XrXz¯n tIm¬{Kkv Iznäv C´ym {]Øm\w Bcw`n¨p. 

{]hÀ¯n¡pI AsænÂacn¡pI              


1942 BKkvXv F«n\p t_mws_bn tNÀ¶ tIm¬{Kkv I½nänbmWp kac¯n\p Xocpam\saSp¯Xv. BKkvXv H¼Xn\p cmhnse KmÔnPn DÄs¸sS FÃm tIm¬{Kkv t\Xm¡sfbpw Adkväv sNbvXp. "Cw¥ojpImÀ C´y hnSpI' F¶ ap{ZmhmIyw  C´ysbm«p¡pw apg§n. KmÔnPn C´y³ P\Xsb t\m¡n Dss¨kvXcw Blzm\w sNbvXp:"{]hÀ¯n¡pI, Asæn acn¡pI.' Blzm\w C´y³ P\X s\©nteän. XncameIÄ IWs¡  kac¯nsâ thentbä§Ä¡v C´ysb§pw X¿msdSp¯p.    

{_n«njv kÀ¡mcns\ A\p\b¯nsâ ]mXbnte¡p sImWvSphcpIbmbncp¶p Iznäv C´ym {]Øm\¯nsâ e£yw.  Dd¨Xpw F¶mÂ, A{IaclnXhpamb sNdp¯p\n¸n\pÅ KmÔnPnbpsS \nÝbZmÀVyw At±lw BKkXv F«n\p  t_mws_bnse sKmhmenb Sm¦v ssaXm\¯p \S¯nb "{]hÀ¯n¡pI, Asæn acn¡pI'F¶ Blzm\¯n {]Xn^en¨p.  

]n¶oS,v Cu ssaXm\w BKkvXv {Im´n ssaXm³ (BKkvXv hn¹h ssaXm\w) F¶ t]cn ]p\À\maIcWw sN¿s¸«p.

A´nakacw
atäXp kac¯n \n¶pw Iznän´ymkacw thdn«p\n¡p¶p.  {_n«njpImÀ Gähpw  henb {]XnkÔnIÄ t\cn« ImeL«amWv 1942.  B kabw apXseSp¯mWv C´y³ P\X {_n«njpImtcmSv C´y hn«pt]mhm³ Bhiys¸Sp¶Xv. Iznäv C´ym kachpw XpSÀ¶p \S¶ \mhnIIem]hpw {_n«s\ ]p\ÀhnNn´\¯n\p t{]cn¸n¨p. C´y³ P\Xsb XpSÀ¶pw AS¡n `cn¡pI Akm[yamsW¶p Iznäv C´ym kact¯msS {_n«njpImÀ¡p t_m[yambn.  A§s\bmWv C´y¡v F{Xbpw thKw kzmX{´yw sImSp¡pI F¶ Dt±iyt¯msS C´ybnte¡p auWvSv_mäs\ Ab¡m³ {_n«³ \nÀ_ÔnXambXv.  A§s\, BKkvXn \S¶ Cu {]t£m`s¯ A´nakacambpw k^e{]t£m`ambpw hnebncp¯mw.
   
Im_n\ävanj³
cWvSmw temIbp²w Ahkm\n¨tXmsS C´y³ kzmX{´yw Hcp bmYmÀYyambn amdn.  bp²m\´cw h³iànIfmbn amdnb Atacn¡bpw djybpw C´y³ kzmX{´ys¯ ]n´pW¨p.  IqSmsX,  C´ytbmSv klm\p`qXnbpÅ te_À ]mÀ«n 1945 {_n«\n A[nImc¯n h¶p.  XpSÀ¶v 1946 amÀ¨n A[nImcss¡amäs¯¸än NÀ¨sN¿m\mbn aq¶v AwK§fpÅ Hcp ZuXykwLs¯ {_n«³ C´ybnte¡b¨p.  CXmWv Im_n\äv anj³ F¶dnbs¸Sp¶Xv.  C´ybnse kwLS\Ifpambpw t\Xm¡·mcpambpw AhÀ NÀ¨ \S¯pIbpw `cWLS\m]camb Xocpam\¯nse¯pIbpw sNbvXp.  C´y³tkmjyenkväv {]Øm\w

kzmX{´ykac{]Øm\¯nsâ `mKambn cq]wsImWvS P\m[n]Xy tkmjyenkväv {]Øm\w C´y³ \mj\Â tIm¬{KÊn\pÅnse Hcp cm{ãobI£nbmbn 1934Â Øm]nXambn.  

Iznäv C´ym kac¯n tkmjyenkväpIÄ \nÀWmbI ]¦phln¨p.  BNmcy \tc{µtZh, Pb{]Imiv \mcmb¬, cmw at\mlÀ temly, bqk^v salÀ Aen, AtimIv ta¯, ao\p akm\n XpS§nbhcmbncp¶pBZyImet\Xm¡Ä.
    

auWvSv_mä¬]²Xn

1947 s^{_phcnbn C´ybnte¡pÅ ]pXnb ssht{kmbnbmbn auWvSv _mä¬ {]`p \nbanX\mbn.  C´y³ t\Xm¡fpambn NÀ¨ sNbvX At±lw C´ymhn`P\¯neqsS am{Xta A[nImcss¡amäw km[yamhpIbpÅq F¶p a\Ênem¡nbXnsâ ASnØm\¯n 1947 Pq¬ aq¶n\p hn`P\ ]²Xn¡p cq]w \ÂIn.  C´ysb cWvSmbn hn`Pn¡m\pÅ auWvSv_mäsâ \o¡w "_mÄ¡³ ]²Xn' F¶pw Adnbs¸«p.  


\mhnIIem]w
C´y³ kzmX{´ykac Ncn{X¯nse asämcp {][m\ kw`hambncp¶p 1946se tdmb C´y³ t\hn Iem]w.  1946 s^{_phcn 18\v t_mws_bnemWv A©pZnhks¯ Iem]w Bcw`n¨Xv.  t\hnbpsS t_mws_bnse Imâo\nemWp Iem]¯nsâ XpS¡w.  1500¸cw \mhnIÀ AhcpsS `£W¯nsâ KpW\nehmcs¯ ¸än ]cmXns¸SpIbpw {]`mX`£Ww _lnjvIcn¡pIbpw sNbvXp.  X§Ä tPmen sN¿nà F¶hÀ {]Jym]n¨p.  CXp shdpsamcp `£WIem]ambncp¶nÃ.  adn¨v, KmÔnPnbpsS D¸pkXy{Klw t]mse  Hcp {]XoImßI kacambncp¶p.  Pbvlnµv, Iznäv C´y XpS§nb ap{ZmhmIy§Ä Iem]ImcnIÄ DbÀ¯n. A\pbmbnIÄ t\XmPn F¶p hnfn¨ kp`mjv N{µt_mkmWv Pbvlnµv F¶ ap{ZmhmIyw kw`mh\ sNbvXXv.   {ItaW Iem]w C´ybpsS aäp `mK§fnte¡pw hym]n¨p.  1946 s^{_phcn 23 HmsS  kÀ¡mÀIem]wASn¨aÀ¯n.KmÔnPnPbnen XShpImsc tamNn¸n¡pIbpw aÀ±\\bw Ahkm\n¸n¡pIbpw sN¿Ww F¶mhiys¸«v KmÔnPn XShn \ncmlmcw Bcw`n¨p.  kXy{Klw Hcp amkt¯mfw \osWvS¦nepw kÀ¡mÀ A\§nbnÃ.  F¶mÂ, BtcmKyØnXn tamiambXns\ XpSÀ¶v sabv Bdn\p am{XamWv KmÔnPnsb tamNn¸n¨Xv. At±l¯nsâ Ahkm\s¯ PbnÂhmkambncp¶p AXv.  

C´ymhn`P\w
C´ybnse {]XnkÔn ]cnlcn¡p¶Xn\v A¶s¯ ssht{kmbn thh {]`p {_n«njv kÀ¡mcnsâ A\paXntbmsS {]Jym]n¨ ]²Xnsb¯pSÀ¶v XShn Ignªncp¶hsc 1945\p tamNn¸n¨p.  A§s\ C´ybpsS kzmX{´yw GXmWvSv sXfnªp XpS§n. CXn\nSbv¡mWv C´y hn`Pn¡Wsa¶ Bhiyw DbÀ¶ph¶Xv.  F¶mÂ, lnµp¡fpw apkvenwIfpw kzX{´ C´ybn kam[m\t¯msS klhkn¡Ww F¶m{Kln¨ KmÔnPn hn`P\s¯ FXnÀ¯p.  
]pXnb ]²Xnsb¡pdn¨v NÀ¨sN¿m³ ssht{kmbn hnfn¨ptNÀ¯ kÀhI£n tbmK¯nÂ, hn`P\w Bhiys¸«hÀ AXn¯s¶ Dd¨p\n¶Xp ImcWw NÀ¨ ]cmPbs¸«Xmbn ssht{kmbn {]Jym]n¨p.  
1946 BKkvXv 16\p {]Xy£ kac]cn]mSnIÄ Bcw`n¨p.  kac¯n\nsS A¿mbnct¯mfw t]À sImÃs¸«p.  ]Xn\¿mbnct¯mfw t]À¡p ]cnt¡äp.  hÀKobelfIÄ s]m«n¸pds¸«p.  
Ing¡³ _wKmfn elfIÄ cq£ambn.  KmÔnPn im´n ktµihpambn 49 {Kma§fneqsS \á]mZ\mbn k©cn¨p.  hn`P\t¯msS 1947 BKkvXv 15 \v C´y kzX{´bmbn.

No comments:

Post a Comment