FLASH NEWS

OEC Lumpsum Grantന് ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ മികച്ച PTA അവാര്‍ഡിനുള്ള അപേക്ഷയും 2014-15വര്‍ഷം പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ മക്കള്‍ക്കുള്ള ദേശീയ അധ്യാപക ക്ഷേമഫൗണ്ടേഷന്‍ സ്കോള്ര‍ഷിപ്പ് വിശദാംശങ്ങളും ശാരീരികവൈകല്യമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സ്പെഷ്യല്‍ അലവന്‍സ് 1000രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍. സ്കൂളുകളില്‍ പ്രത്യേക അസംബ്ലിക്കു് നിര്‍ദ്ദേശം.Differentially Abled ജീവനക്കാരുടെ Special Allowance തുക 1000 രൂപയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യം. SSLC SAY പരീക്ഷാഫലം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ. സേ പരീക്ഷയില്‍ വിജയിച്ചവര്‍ക്കും ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനാവും. വിജയിക്കുന്നവര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. എല്ലാ ജീവനക്കാരും SLI/GIS പാസ്‌ബുക്കുകള്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അവ ബന്ധപ്പെട്ട DDOമാര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശം. സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍. IT Study Materialsഉം ഐടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളുടെ പരിഹാരങ്ങളും IT Materials എന്ന പേജിലാവും ലഭിക്കുക പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂളുകള്‍ ;.
SSLC SAY RESULT 2017-18
SSLC RESULT ANALYSER
OEC Premetic Scholarship
സമഗ്ര - E Resource Portel
‍LINK AADHAAR WITH PAN
PRICE LIST OF TEXT BOOKS 2017-18
GAIN PF
PAY REVISION ARREAR PROCESSING IN SPARK
‍SCHOOL WIKI
‍New IT Text Books: Mal Medium English Medium
‍GAIN PF for AIDED Schools
TEACHER TEXT BOOKS for Class IX& X
INCOME TAX CALCULATOR by Sri.SUDHEER KUMAR T.K
NOON MEAL SOFTWARE(Updated with New Forms)

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍

സമര നായകരുടെ കാല്‍പ്പാടില്‍  ചോരക്കറയുടെ പാടോ  ഗന്ധമോ ഇല്ല. സഹനത്തിന്റെ മനസും കീറിപ്പിളര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വാക്കുകളും മാത്രം  kzmX{´ykacNcn{X¯nse Gähpw {][m\s¸« GSpIfn H¶mWv almßmKmÔnbpsS t\XrXz¯n  P·saSp¯ Iznäv C´ym {]Øm\w. 1942 G{]nen {In]vkv ZuXyw ]cmPbs¸«Xns\ XpSÀ¶v \mepamk¯n\Iw, C´y³kzmX{´y¯n\pthWvSn\S¶aq¶mas¯ enbkacamWpIznänymkacw.ഭാരത്ച്ഛോടോആന്തോളൻഅഥവാ ഓഗസ്റ്റ്പ്രസ്ഥാനം.തുടര്‍ന്നു വായിക്കു 

tZiob{]Øm\¯nse {]Kev`cmb ]e t\Xm¡fpw H¶n¨p PbneneSbv¡s¸«n«pw iàhpw \nc´chpamsbmcp kacamWp Iznäv C´ym Ime¯pWvSmbXv.  CXv tZiobXsb iàns¸Sp¯pIbpw {_n«njviànsb£bn¸n¡pIbpwsNbvXp.

IznävC´ym{]tabw

1942 BKkvXv F«n\v AJnte´ym tIm¬{Kkv I½nänbpsS (F.sF.kn.kn.) t_mws_ kt½f\¯n Iznäv C´ym {]tabw ]mkm¡n.  {_n«njpImÀ Bhiy§Ä AwKoIcn¨nsæn h¼n¨ \nÊlIcWkacw Bcw`n¡pw F¶v {]tab¯n {]kvXmhn¨p.  C´y¡mtcmSv A{IaclnX \nÊlIcWw ]n´pScm³ Blzm\w sNbvXpsImWvSv Hcp kzX{´ cm{ãambn s]cpamdm\pw {_n«njpImcpsS Blzm\w A\pkcn¡mXncn¡m\pw KmÔnPn P\§tfmSv Bhiys¸«p.  

KmÔnPnbpsS Blzm\¯n\p adp]Snsbt¶mWw ASp¯Znhkw Xs¶ {_n«njpImÀ KmÔnPnsb ]q\bnse BKmJm³ sIm«mc¯n XShneS¨p. tIm¬{Kkv  {]hÀ¯IkanXn AwK§sf apgph³ Al½Zv \KÀ tIm«bnepw XShnen«p.  
XpSÀ¶,v {_n«njpImÀ tIm¬{Kkv ]mÀ«nsb \ntcm[n¨p.  cmPysam«msI h³ {]Xntj[§fpw {]IS\§fpw \S¶p.  sXmgnenS§Ä sXmgnemfnIsf¯m¯Xn\m iq\yambn.  cmPys¯¼mSpw kacmlzm\§fpWvSmbn.  hym]Iamb \ioIcW{]hÀ¯\§fpw \S¶p.  kÀ¡mÀsI«nS§Ä Aán¡ncbmbn, sshZypXn_Ôw hntÑZn¡s¸«p, KXmKXþhmÀ¯mhn\nab kwhn[m\§ÄXIÀ¡s¸«p.  
Iznäv C´ym kacmlzm\t¯mSpÅ {_n«njv {]XnIcWw s]«¶mbncp¶p. cmPysam«msI h³tXmXn AdkväpIÄ \S¶p. Hcpe£t¯mfw t]sc cmPy¯nsâ hnhn[ `mK§fn \n¶mbn AdÌv sNbvXp, henb ]ngIÄ Npa¯n, {]IS\¡mÀ s]mXpØe§fnÂin£n¡s¸«p.   Npcp¡¯nÂ, {_n«njv km{amPys¯ `bhnlzeam¡nb kacambncp¶p Iznäv C´ym kacw.

{In]vkvanj³

cWvSmw temIbp²w s]m«n¸pds¸Sp¶ kab¯p \S¶ tIm¬{Kkv {]hÀ¯IkanXn tbmK¯n D]m[nIÄ¡p hnt[bambn ^mjnk¯ns\XntcbpÅ kacs¯ A\pIqen¡p¶ {]tabw ]mkm¡n.  ]t£, CXn\p ]Icambn kzmX{´yw Bhiys¸«t¸mÄ B Bhiyw {_n«³ \nckn¡pIbmWp sNbvXXv.  C´y³ ssk\nIÀ¡nSbnepw {]tXyIn¨,v bqtdm¸nse bp²ap¶WnIfn bp²w sN¿p¶ C´y³ ssk\nIÀ¡nSbnepw C´y³ P\Xbv¡nSbnepw hfcp¶ AkwXr]vXnIqSn A`napJoIcn¨ {_n«njv kÀ¡mÀ Ìmt^mUv {In]vkn\p Iogn Hcp ZuXykwLs¯ C´ybnte¡b¨p.  CXp {In]vkv anj³ F¶ t]cn Adnbs¸«p.  `cWm[nImcw C´y¡p \ÂIp¶Xn\p ]Icw tIm¬{KÊnÂ\n¶p bp²Ime¯p ]qÀW ]n´pW  Dd¸m¡p¶ hn[¯n Hcp DS¼Snbn F¯pI F¶Xmbncp¶p Cu anjsâ ZuXyw.  F¦nepw, kzbw`cW¯n\mbn Hcp \nÝnX Imebfhv {]kvXmhn¡mt\m Fs´Ãmw A[nImc§Ä C´y¡p \ÂIpw F¶p hyàambn \nÀhNn¡mt\m Cu I½oj\p IgnªnÃ.  I½oj³ apt¶m«ph¨ ]e D]m[nIfpw kzoIcn¡m³ C´y X¿mdmbnÃ.  ChbpsS ^eambn I½oj³ ]cmPbs¸«p.  k¼qÀWkzmX{´y¯n\pÅ X§fpsS Bhiy¯n {_n«njv kÀ¡mcn \n¶p hyàamb Dd¸p e`n¡m\mbn KmÔnPnbpsS t\XrXz¯n tIm¬{Kkv Iznäv C´ym {]Øm\w Bcw`n¨p. 

{]hÀ¯n¡pI AsænÂacn¡pI              


1942 BKkvXv F«n\p t_mws_bn tNÀ¶ tIm¬{Kkv I½nänbmWp kac¯n\p Xocpam\saSp¯Xv. BKkvXv H¼Xn\p cmhnse KmÔnPn DÄs¸sS FÃm tIm¬{Kkv t\Xm¡sfbpw Adkväv sNbvXp. "Cw¥ojpImÀ C´y hnSpI' F¶ ap{ZmhmIyw  C´ysbm«p¡pw apg§n. KmÔnPn C´y³ P\Xsb t\m¡n Dss¨kvXcw Blzm\w sNbvXp:"{]hÀ¯n¡pI, Asæn acn¡pI.' Blzm\w C´y³ P\X s\©nteän. XncameIÄ IWs¡  kac¯nsâ thentbä§Ä¡v C´ysb§pw X¿msdSp¯p.    

{_n«njv kÀ¡mcns\ A\p\b¯nsâ ]mXbnte¡p sImWvSphcpIbmbncp¶p Iznäv C´ym {]Øm\¯nsâ e£yw.  Dd¨Xpw F¶mÂ, A{IaclnXhpamb sNdp¯p\n¸n\pÅ KmÔnPnbpsS \nÝbZmÀVyw At±lw BKkXv F«n\p  t_mws_bnse sKmhmenb Sm¦v ssaXm\¯p \S¯nb "{]hÀ¯n¡pI, Asæn acn¡pI'F¶ Blzm\¯n {]Xn^en¨p.  

]n¶oS,v Cu ssaXm\w BKkvXv {Im´n ssaXm³ (BKkvXv hn¹h ssaXm\w) F¶ t]cn ]p\À\maIcWw sN¿s¸«p.

A´nakacw
atäXp kac¯n \n¶pw Iznän´ymkacw thdn«p\n¡p¶p.  {_n«njpImÀ Gähpw  henb {]XnkÔnIÄ t\cn« ImeL«amWv 1942.  B kabw apXseSp¯mWv C´y³ P\X {_n«njpImtcmSv C´y hn«pt]mhm³ Bhiys¸Sp¶Xv. Iznäv C´ym kachpw XpSÀ¶p \S¶ \mhnIIem]hpw {_n«s\ ]p\ÀhnNn´\¯n\p t{]cn¸n¨p. C´y³ P\Xsb XpSÀ¶pw AS¡n `cn¡pI Akm[yamsW¶p Iznäv C´ym kact¯msS {_n«njpImÀ¡p t_m[yambn.  A§s\bmWv C´y¡v F{Xbpw thKw kzmX{´yw sImSp¡pI F¶ Dt±iyt¯msS C´ybnte¡p auWvSv_mäs\ Ab¡m³ {_n«³ \nÀ_ÔnXambXv.  A§s\, BKkvXn \S¶ Cu {]t£m`s¯ A´nakacambpw k^e{]t£m`ambpw hnebncp¯mw.
   
Im_n\ävanj³
cWvSmw temIbp²w Ahkm\n¨tXmsS C´y³ kzmX{´yw Hcp bmYmÀYyambn amdn.  bp²m\´cw h³iànIfmbn amdnb Atacn¡bpw djybpw C´y³ kzmX{´ys¯ ]n´pW¨p.  IqSmsX,  C´ytbmSv klm\p`qXnbpÅ te_À ]mÀ«n 1945 {_n«\n A[nImc¯n h¶p.  XpSÀ¶v 1946 amÀ¨n A[nImcss¡amäs¯¸än NÀ¨sN¿m\mbn aq¶v AwK§fpÅ Hcp ZuXykwLs¯ {_n«³ C´ybnte¡b¨p.  CXmWv Im_n\äv anj³ F¶dnbs¸Sp¶Xv.  C´ybnse kwLS\Ifpambpw t\Xm¡·mcpambpw AhÀ NÀ¨ \S¯pIbpw `cWLS\m]camb Xocpam\¯nse¯pIbpw sNbvXp.  C´y³tkmjyenkväv {]Øm\w

kzmX{´ykac{]Øm\¯nsâ `mKambn cq]wsImWvS P\m[n]Xy tkmjyenkväv {]Øm\w C´y³ \mj\Â tIm¬{KÊn\pÅnse Hcp cm{ãobI£nbmbn 1934Â Øm]nXambn.  

Iznäv C´ym kac¯n tkmjyenkväpIÄ \nÀWmbI ]¦phln¨p.  BNmcy \tc{µtZh, Pb{]Imiv \mcmb¬, cmw at\mlÀ temly, bqk^v salÀ Aen, AtimIv ta¯, ao\p akm\n XpS§nbhcmbncp¶pBZyImet\Xm¡Ä.
    

auWvSv_mä¬]²Xn

1947 s^{_phcnbn C´ybnte¡pÅ ]pXnb ssht{kmbnbmbn auWvSv _mä¬ {]`p \nbanX\mbn.  C´y³ t\Xm¡fpambn NÀ¨ sNbvX At±lw C´ymhn`P\¯neqsS am{Xta A[nImcss¡amäw km[yamhpIbpÅq F¶p a\Ênem¡nbXnsâ ASnØm\¯n 1947 Pq¬ aq¶n\p hn`P\ ]²Xn¡p cq]w \ÂIn.  C´ysb cWvSmbn hn`Pn¡m\pÅ auWvSv_mäsâ \o¡w "_mÄ¡³ ]²Xn' F¶pw Adnbs¸«p.  


\mhnIIem]w
C´y³ kzmX{´ykac Ncn{X¯nse asämcp {][m\ kw`hambncp¶p 1946se tdmb C´y³ t\hn Iem]w.  1946 s^{_phcn 18\v t_mws_bnemWv A©pZnhks¯ Iem]w Bcw`n¨Xv.  t\hnbpsS t_mws_bnse Imâo\nemWp Iem]¯nsâ XpS¡w.  1500¸cw \mhnIÀ AhcpsS `£W¯nsâ KpW\nehmcs¯ ¸än ]cmXns¸SpIbpw {]`mX`£Ww _lnjvIcn¡pIbpw sNbvXp.  X§Ä tPmen sN¿nà F¶hÀ {]Jym]n¨p.  CXp shdpsamcp `£WIem]ambncp¶nÃ.  adn¨v, KmÔnPnbpsS D¸pkXy{Klw t]mse  Hcp {]XoImßI kacambncp¶p.  Pbvlnµv, Iznäv C´y XpS§nb ap{ZmhmIy§Ä Iem]ImcnIÄ DbÀ¯n. A\pbmbnIÄ t\XmPn F¶p hnfn¨ kp`mjv N{µt_mkmWv Pbvlnµv F¶ ap{ZmhmIyw kw`mh\ sNbvXXv.   {ItaW Iem]w C´ybpsS aäp `mK§fnte¡pw hym]n¨p.  1946 s^{_phcn 23 HmsS  kÀ¡mÀIem]wASn¨aÀ¯n.KmÔnPnPbnen XShpImsc tamNn¸n¡pIbpw aÀ±\\bw Ahkm\n¸n¡pIbpw sN¿Ww F¶mhiys¸«v KmÔnPn XShn \ncmlmcw Bcw`n¨p.  kXy{Klw Hcp amkt¯mfw \osWvS¦nepw kÀ¡mÀ A\§nbnÃ.  F¶mÂ, BtcmKyØnXn tamiambXns\ XpSÀ¶v sabv Bdn\p am{XamWv KmÔnPnsb tamNn¸n¨Xv. At±l¯nsâ Ahkm\s¯ PbnÂhmkambncp¶p AXv.  

C´ymhn`P\w
C´ybnse {]XnkÔn ]cnlcn¡p¶Xn\v A¶s¯ ssht{kmbn thh {]`p {_n«njv kÀ¡mcnsâ A\paXntbmsS {]Jym]n¨ ]²Xnsb¯pSÀ¶v XShn Ignªncp¶hsc 1945\p tamNn¸n¨p.  A§s\ C´ybpsS kzmX{´yw GXmWvSv sXfnªp XpS§n. CXn\nSbv¡mWv C´y hn`Pn¡Wsa¶ Bhiyw DbÀ¶ph¶Xv.  F¶mÂ, lnµp¡fpw apkvenwIfpw kzX{´ C´ybn kam[m\t¯msS klhkn¡Ww F¶m{Kln¨ KmÔnPn hn`P\s¯ FXnÀ¯p.  
]pXnb ]²Xnsb¡pdn¨v NÀ¨sN¿m³ ssht{kmbn hnfn¨ptNÀ¯ kÀhI£n tbmK¯nÂ, hn`P\w Bhiys¸«hÀ AXn¯s¶ Dd¨p\n¶Xp ImcWw NÀ¨ ]cmPbs¸«Xmbn ssht{kmbn {]Jym]n¨p.  
1946 BKkvXv 16\p {]Xy£ kac]cn]mSnIÄ Bcw`n¨p.  kac¯n\nsS A¿mbnct¯mfw t]À sImÃs¸«p.  ]Xn\¿mbnct¯mfw t]À¡p ]cnt¡äp.  hÀKobelfIÄ s]m«n¸pds¸«p.  
Ing¡³ _wKmfn elfIÄ cq£ambn.  KmÔnPn im´n ktµihpambn 49 {Kma§fneqsS \á]mZ\mbn k©cn¨p.  hn`P\t¯msS 1947 BKkvXv 15 \v C´y kzX{´bmbn.

No comments:

Post a Comment