FLASH NEWS

ഓണത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആഗസ്ത് 25ന് ശമ്പളം ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍. സ്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍ സെപ്തംബര്‍ 20ന് . പുതുക്കിയ സമയക്രമം ഡൗണ്‍ലോഡ്സ്ില്‍Minority Pre Metric Scholarship ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി ആഗസ്റ്റ് 31 വരെയും Incentive to Girlsന്റേത് ആഗസ്ത് 15 വരെയും ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു,
Primary Hi Tech Labs - Schools selected for pilot activities
SCHOOL PARLIAMENT ELECTION
First Terminal Exam Time Table
BROADBAND COMPLAINT REGISTRATION
Pre-Metric Scholarships 2017-18
TERMINAL SURRENDER ARREAR (Pay Revision 2014)Through SPARK
സമഗ്ര - E Resource Portel
GAIN PF
‍SCHOOL WIKI
‍GAIN PF for AIDED Schools
TEACHER TEXT BOOKS for Class IX& X
INCOME TAX CALCULATOR by Sri.SUDHEER KUMAR T.K
NOON MEAL SOFTWARE(NMP & K2) New Updated

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍


]co£ þ Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co£ 2014 amÀ¨vþ
 hb-Ên-fhv þ kw_-Ôn-¨v.

2014 amÀ¨n Fkv.F-kv.-FÂ.-kn. ]co£ Fgp-tXണ്ട 
hnZ-ymÀ°n-IÄ1.06.2013þ 14 hbÊv ]qÀ¯n-bm-t¡-ണ്ട-Xm-Wv. 1.06.2013  14 hbÊv ]qÀ¯nbm-¡m³ 6 amkw hsc-bpÅ hbÊv Cf-hp-IÄ _Ô-s¸« PnÃm hnZ-ym-`-ymkB^o-k-Àamcn \n¶pw, 6 amk-¯n IqSp-X-epÅ hb-Ên-fhpIÄ s]mXphnZ-ym-`-ymk hIp-¸nse Kh¬saâv sk{I-«-dn-bnÂ\n¶pw hmt§ണ്ട-Xm-Wv.F enÌv \hw-_À 30 \v A]vtemUv sNt¿-ണ്ടXn-\m AXn\v ap¼vXs¶ hb-Ên-f-hp-IÄ kw_-Ôn-¡p¶ D¯-c-hp-IÄ kvIqfp-I-fnÂ
e`-y-am-t¡ണ്ട-Xm-Wv. 

No comments:

Post a Comment