FLASH NEWS

ഓണത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആഗസ്ത് 25ന് ശമ്പളം ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍. സ്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍ സെപ്തംബര്‍ 20ന് . പുതുക്കിയ സമയക്രമം ഡൗണ്‍ലോഡ്സ്ില്‍Minority Pre Metric Scholarship ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി ആഗസ്റ്റ് 31 വരെയും Incentive to Girlsന്റേത് ആഗസ്ത് 15 വരെയും ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു,
Primary Hi Tech Labs - Schools selected for pilot activities
SCHOOL PARLIAMENT ELECTION
First Terminal Exam Time Table
BROADBAND COMPLAINT REGISTRATION
Pre-Metric Scholarships 2017-18
TERMINAL SURRENDER ARREAR (Pay Revision 2014)Through SPARK
സമഗ്ര - E Resource Portel
GAIN PF
‍SCHOOL WIKI
‍GAIN PF for AIDED Schools
TEACHER TEXT BOOKS for Class IX& X
INCOME TAX CALCULATOR by Sri.SUDHEER KUMAR T.K
NOON MEAL SOFTWARE(NMP & K2) New Updated

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍


അടുത്ത ശനിയാഴ്ച (നവം.16)സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അവധി
 .. ഉത്തരവ്

SSLC - A List തിരുത്താന്‍ നവംബര്‍ 20 മുതല്‍ സൗകര്യം........
സര്‍ക്കുലര്‍ 
Cu hÀjs¯ Fkv.Fkv.FÂ.kn ]co£bn ]s¦Sp¡p¶ kvIqÄ
hnZymÀ°nIfpsS hnhc§Ä k¼qÀ® hgn tiJcn¨Xv ]co-£m-`-hsâ sh_v
kÀh -dn-Â DS³ Xs¶ A]vtemUv sN¿p-¶-XmWv. \ÂInbncn¡p¶ enÌnÂ
Xncp¯epIÄ hcp¯p¶Xn\pw hnhc§Ä ]pXpXmbn Iq«nt¨À¡p¶Xn\pw, \o¡wsN¿p¶Xn\pw DÅ Ahkcw Hcn¡Â IqSn \ÂIpIbmWv. BbXn\m FÃmslUvamÌÀamcpw Xmsgs¡mSp¯ncn¡p¶ \nÀt±i§Ä kab_ÔnXambn]ment¡XmWv.

No comments:

Post a Comment