ഓണം അഡ്വാന്‍സ് 10000 രൂപ, ഓണം അലവന്‍സ് 2200 രൂപ. ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍*HS*UP*Muslim School

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍


| | | | | |

സദ്ഭാവനാ ദിവസ് ആഗസ്റ്റ് 20-ന്

രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ജന്മവാര്‍ഷികദിനമായ ആഗസ്റ്റ് 20 സദ്ഭാവനാ ദിനമായി ആചരിക്കും. മതസൗഹാര്‍ദ്ദത്തിനും ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തിനുമായി ആഗസ്റ്റ് 20 മുതല്‍ സെപ്തംബര്‍ മൂന്ന് വരെ മതസൗഹാര്‍ദ്ദപക്ഷാചരണവും സംഘടിപ്പിക്കും. സദ്ഭാവനാ ദിനമായ 20-ന് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലും ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റുകളിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജീവനക്കാര്‍ സദ്ഭാവനാദിന പ്രതിജ്ഞയെടുക്കും. സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. പ്രതിജ്ഞ 
സമുദായം, മതം, പ്രദേശം, ഭാഷ തുടങ്ങിയ യാതൊരുവിധ പരിഗണനയും കൂടാതെ ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ഐക്യത്തിനും സൗഹാര്‍ദ്ദത്തിനും വേണ്ടി അര്‍പ്പണബോധത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും അക്രമമാര്‍ഗം സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും എല്ലാത്തരം ഭിന്നതകളും ചര്‍ച്ചകളിലൂടെയും ഭരണഘടനാപരമായ മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെയും പരിഹരിക്കുമെന്നും ഞാന്‍ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.

Scheme of Work 2014-2015 (Revised on 15-8-2014)
HS Section - UP Section - LP Section | Primary Term Evaluation


Animated Gif New (82)സ്‌കീം ഓഫ് വര്‍ക്ക് 2014-2015 (Scheme of Work)
HS Section - UP Section - LP Section


INDEPENDENCE DAY CELEBRATION page 2
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION page 1

സമര നായകരുടെ കാല്‍പ്പാടില്‍  ചോരക്കറയുടെ പാടോ  ഗന്ധമോ ഇല്ല. സഹനത്തിന്റെ മനസും കീറിപ്പിളര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വാക്കുകളും മാത്രം 

IznävC´ym{]tabw

1942 BKkvXv F«n\v AJnte´ym tIm¬{Kkv I½nänbpsS (F.sF.kn.kn.) t_mws_ kt½f\¯n Iznäv C´ym {]tabw ]mkm¡n.  {_n«njpImÀ Bhiy§Ä AwKoIcn¨nsæn h¼n¨ \nÊlIcWkacw Bcw`n¡pw F¶v {]tab¯n {]kvXmhn¨p.  C´y¡mtcmSv A{IaclnX \nÊlIcWw ]n´pScm³ Blzm\w sNbvXpsImWvSv Hcp kzX{´ cm{ãambn s]cpamdm\pw {_n«njpImcpsS Blzm\w A\pkcn¡mXncn¡m\pw KmÔnPn P\§tfmSv Bhiys¸«p. 

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകര്‍Share on faon twitter

ഹിരോഷിമ ദിനം-ആഗസ്ററ് 6ഇന്ന് ഹിരോഷിമ ദിനം. ലോകത്താദ്യമായി അണുബോംബ് വര്‍ഷിച്ചതിന്റെ അറുപത്തിയഞ്ചാം വാര്‍ഷികമാണ് ഇന്ന്. 1945 ആഗസ്റ്റ് ആറിന് രാവിലെ 8:15നായിരുന്നു ഹിരോഷിമയില്‍ അമേരിക്ക അണുബോംബ് വര്‍ഷിച്ചത്. ജപ്പാന്റെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തേയും കറുത്ത അധ്യായമായ ഹിരോഷിമയിലെ അണുബോംബ് വര്‍ഷത്തില്‍ 90000-160000 ഇടയില്‍ ആള്‍നാശം ഉണ്ടായതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഹിരോഷിമയിലെ ബോംബാക്രമണം മൂലമുണ്ടായ ആണവ വികിരണത്തിന്റെ ദോഷഫലങ്ങള്‍ അനന്തര തലമുറകള്‍ക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു.

എനോള ഗേ എന്ന അമേരിക്കന്‍ ബോംബര്‍ വിമാനമാണ് ഹിരോഷിമയില്‍ ‘ലിറ്റില്‍ ബോയ്’ എന്ന ആണു ബോംബ് വര്‍ഷിച്ചത്. 70000 പേര്‍ തല്‍ക്ഷണം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബോംബ് വര്‍ഷത്തിന്റെ റേഡിയേഷന്‍ പിന്നെയും മാസങ്ങളൊളം നില നിന്നു. റേഡിയേഷന്‍ അതിപ്രസരം മൂലം ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ആളുകള്‍ മരിച്ചതായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. അതിലുമധികം ആളുകള്‍ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചവരുമായി. 

മൂന്നു ദിവസത്തിന് ശേഷം ആഗസ്റ്റ് ഒന്‍പതിന് നാഗസാക്കിയിലും അമേരിക്ക അണുബോംബ് വര്‍ഷിച്ചു. ആദ്യ ബോംബാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട അത്രയും തന്നെ ആളുകള്‍ ഈ ആക്രമണത്തിലും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അഗസ്റ്റ് 15ന് ജപ്പാന്‍ കീഴടങ്ങല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ നാലുവര്‍ഷം നീണ്ടുനിന്ന രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് വിരാമമായി. പിന്നീട് ജപ്പാന്‍ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും സഖ്യകക്ഷികളിലൊന്നായി തീര്‍ന്നു എന്നത് വിരോധാഭാസം മാത്രം. 

2014 -  2015  SSLC ക്ലാസ് അദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്
1. ജനനതിയ്യതി തിരുത്തല്‍
2 .പേര് തിരുത്തല്‍
3.വീട്ടുപേര്‍ തിരുത്തല്‍
4. പിതാവിന്റെ പേര്‍ തിരുത്തല്‍
5. മേല്‍വിലാസം തിരുത്തല്‍
6. ജാതി /മതം എന്നിവ തിരുത്തലോ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലോ ചെയ്യല്‍
6.സ്കൂള്‍ രജിസ്റ്ററിലേതുപോലെ കുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങള്‍  ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ മാറ്റല്‍
7. വയസ്സിളവിന് അപേക്ഷിക്കല്‍

1. ജനനതിയ്യതി തിരുത്തല്‍
  വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ജനനതിയ്യതി സ്കൂള്‍ രജിസ്റ്ററിലും ജനനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലും ഒരു പോലെ ആയിരിക്കണം . എന്നാല്‍ ചിലകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ടാകും . അത്തരം കേസുകളില്‍ പരീക്ഷാഭവന്റെസൈറ്റില്‍  നിന്ന്  പ്രസ്തുത ഫോം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക .   ജനനതിയ്യതി തിരുത്തുവാന്‍ 500 രൂപ ചലാന്‍ അടക്കേണ്ടതുണ്ട് . എന്നാല്‍ എസ് സികുട്ടികള്‍ക്ക് ഇത് വേണ്ടതില്ല . പക്ഷെ അവര്‍ തങ്ങളുടെ ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണമെന്ന് മാത്രം .ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പിയും ഇതോടോപ്പം വെക്കേണ്ടതാണ് .
2. പേര് / വീട്ടുപേര് / പിതാവിന്റെ പേര് / മേല്‍‌വിലാസം / ജാതി / മതം  എന്നിവ തിരുത്തുവാന്‍
ഇക്കാര്യം ഇപ്പോള്‍ സ്കൂള്‍ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുതന്നെ  ചെയ്യാവുന്നതാണ് . അതിനായി രക്ഷിതാവ് പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന് ഒരു അപേക്ഷ നല്‍കണം . രക്ഷിതാവാണ് അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടതെങ്കിലും അപേക്ഷ എഴുതലും ഫോമുകള്‍ പൂരിപ്പിക്കലുമൊക്കെക്ലാസ് അദ്ധ്യപകന്റെ ചുമലിലാവും വന്നു വീഴുക . അതിനാല്‍ ഇക്കാര്യം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ഒരു മാതൃകാ അപേക്ഷാ ഫോം മുകളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് . അത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്  എടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ജോലി ഭാരം ഒരു പരിധിവരെ ക്ലാസ് അദ്ധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച് കുറക്കാം . ജാതി / മതം എന്നിവ മാറ്റുന്നതിന് റവന്യൂ അധികാരിയില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ് . ഇവ റവന്യൂ അധികാരിയില്‍ നിന്ന്  ലഭിക്കുന്നതിന് കുട്ടിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ( പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ) പിതാവിന്റെ / മാതാവിന്റെ സ്കൂള്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്
3. സ്കൂള്‍ രജിസ്റ്ററിലേതുപോലെ കുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങള്‍  ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ മാറ്റല്‍
  ഇക്കാര്യത്തിനായി വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പ്രസ്തുത കാര്യങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ഒരു അപേക്ഷയോടോപ്പം ഏത് പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നാണോ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ നിന്നാണോ ജനനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചത് അവിടെ നല്‍കേണ്ടതാണ് . ഏകദേശം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളില്‍  പുതിയ ജനനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും
4. വയസ്സിളവിന് അപേക്ഷിക്കല്‍
ചില കുട്ടികള്‍ക്ക് 2014 ജൂണ്‍ 1 ന് 14 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല . അത്തരം കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ക്ക് സ്കൂള്‍ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന്‍ മുഖേന അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് . ഇത്തരത്തില്‍ അപേക്ഷ എഴുതലും മറ്റും പലസ്കൂളുകളീലും ക്ലാസ് അദ്ധ്യാപകരുടെ ജോലി തന്നെയാകാനാണ് സാദ്ധ്യത . അതിനാല്‍ അവര്‍ക്ക് ജോലിഭാരം കുറക്കുന്നതിനായി ബ്ലോഗിന്റെ ഹെഡ്ഡിംഗിനു താഴെ വയസ്സിളവിനുള്ള അപേക്ഷ എന്നപേരില്‍ ഒരു ഫോം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് . ഇത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് .  ഈ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയജനനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകര്‍പ്പ് , പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന്‍ നല്‍കിയ അഡ്‌മിഷന്‍ രജിസ്റ്ററിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്എന്നിവയും വെക്കേണ്ടതാണ്.
5.സമ്പൂര്‍ണ്ണയുടെ പൂര്‍ണ്ണത / കൃത്യത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കല്‍

ഇക്കാര്യത്തിനുവേണ്ടി സെപ്തംബര്‍ മാസം വരെ കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല . എത്രയും വേഗം ഇത് ശരിയാക്കിയാല്‍ പിന്നെ അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാവുന്നതാണ്.