FLASH NEWS

JRC A/B ലെവല്‍ പരീക്ഷ ജൂണ്‍ 30ന്. സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍. ആറാം സാധ്യായ ദിവസത്തെ കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അധികം പാഠപുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഇന്‍ഡന്റ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ജൂണ്‍ 20 വരെ അവസരം. Kite സൈറ്റിലെ Services മെനുവില്‍ നിന്നും Text Book Monitoring System 2018 എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഇത് നല്‍കാവുന്നതാണ് .പുതുക്കിയ സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍.2018 ഫെബ്രുവരി മാസം നടന്ന എല്‍.എസ്.എസ് പരീക്ഷയുടെ പുനര്‍മൂല്യ നിര്‍ണയഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം Results Pageല്‍ ലഭിക്കും. Sampoornaയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട മെയില്‍ ഐ ഡി sampoorna@kite.kerala.gov.in Phone Number 0471 2529800 -Extn to Sampoorna. 2018-19 അധ്യയനവര്‍ഷത്തെ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി പ്രവര്‍ത്തന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍. അക്കാദമിക കലണ്ടര്‍ ചുവടെ. അധ്യാപക അവാര്‍ഡ്, മികച്ച പി ടി എ ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ്, ജോസഫ് മുണ്ടശേരി അവാര്‍ഡ് എന്നിവക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.വിശദാംശങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍ . 2018ലെ INSPIRE AWARDന് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്, അവസാനദിവസം ജൂണ്‍ 30.Circular ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍. അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനംസാധ്യമാകുന്നതിനായിഅംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് Downloadsല്‍. ;.

Mid Day Meal Scheme 2018
HM/AEO Transfer 2018
NMMS Results
Departmental Test July 2018
TimeTable Generator Helpfile
LSS/USS RESULTS 2018
Pay Revision Arrear Third Installment Processing
Anticipatory Income Tax Calculator 2018-19
Instructions for GAIN PF
SRADHA
Navaprabha Module
BROADBAND COMPLAINT REGISTRATION
സമഗ്ര - E Resource Portel
INCOME-TAX CALCULATOR(Sri.SUDHEER KUMAR T.K)
NOON MEAL SOFTWARE(NMP & K2) New Updated

ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു അറിയിപ്പ്മാത്രം
ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍


DOWNLOADS

div class='post-header'>
/tr>
Date            Circular / Order
10.09.2015 NATPAC -Road Safty Classes for teachers
10.09.2015 First Terminal Exam Revised Schedule of Postponed Hindi Exam Class X
10.09.2015 Promotion and Postings of HSA's in the cadre of Heads of Panchayath High Schools
10.09.2015 Transfer and Posting of officers in the cadre of Senior Superintendents and Appointment of Senior Superintendents
10.09.2015 Transfer,Promotion and Posting of Junior Superintendents and Head Clerks
10.09.2015 Transfer/Promotion and Posting of Fair Copy superintendents
09.09.2015 PSC Verification(Palakkad):PSC Verification Circular:List of Employees for PSC Verification 
09.09.2015 Promotion as Primary Head Master(Palakkad)
09.09.2015 Compassionate Employment Scheme- Regularisation of persons Appointed in posts created supernumerarily-Orders issued.
09.09.2015 World Space Week 2015
09.09.2015 Direction for conducting exam for Indian Military school admission in 2016 June
08.09.2015 Instructions on Withdrawl of Temporary/NRA from KASEPF
08.09.2015 Instructions for Conductiong Camps for Enrolling UID - Govt/Aided Schools
08.09.2015 Introducing One Office One Drawing Officer System-Implementation of Integrated Financial Management System (IFMS) - Streamlining salary disbursement process of State Government Employees
08.09.2015 Promotion,Transfer and posting of officers in the cadre of Sr.AA/AO(PF), and AA/AO(SSA)/APFO
07.09.2015 I.E.D.Resources teachers,(1286nos)-retained-Orders  issued.
07.09.2015 TC for students- Guidelines
06.09.2015 Display of 'No Smoking' board in government offices
06.09.2015 Vazhivilakku-A Help file for HMs (From DIET Wayanad)
05.09.2015 Competitions for students in connection with the Science festival of Kerala
05.09.2015 Submission of monthly work report & finalization of pending files
04.09.2015  Aided School Status to Special Schools -Revised Guidelines issued
04.09.2015 Important directions from Social Justice Department
04.09.2015 Provisional Ranklist of Inspector of Muslim Education
03.09.2015  Due Date for E-filing of Returns of all Tax Payers Extended to Sep 7th
02.09.2015  Prime Minister's address with school children on on 4.9.2015 from 10 am to 11.15 am
02.09.2015  Introducing GAIN PF website for KASEPF accounts- Instructions on varifying database of Aided Schools
02.09.2015 Date Extention in National Scholarship Portal for Minority Pre-Metric details for 9th and 10th
02.09.2015 Filling up of the post of Headmasters of High Schools in the area where the predominant language is Tamil
01.09.2015 Aided- Appointment of teachers in Aided Higher Secondary Schools-Approved - Orders issued.
01.09.2015 Aided- Appointment of teachers in Aided Higher Secondary Schools-Approved - Orders issued.
01.09.2015 VIDHYARANGAM TEACHERS DAY Results -2015
01.09.2015 Direction for conducting role play competation 2015-16
31.08.2015 Terms and Conditions for Essay Competitions in the Cause of National Integration and Communal Harmony
31.08.2015 Filling up of the post of Headmasters of High Schools in the area where the predominant language is Kannada
31.08.2015 Compassionate Employment Scheme- Annual Income Limit Revised
29.08.2015 Govt announced Dies-non against Sept 2 National strike -Guidelines on Sanctioning Leave
26.08.2015 Teachers Award 2015 -16 1. Press release  2.Primary School Teachers 3.Seconadry School Teachers
26.08.2015 Junior Red Cross -Circular on Exam
25.08.2015 Final Seniority list of Senior Superintendent for the period from 01.12.2012 to 31.12.2014
25.08.2015 Rasberrypi Competition for 8th class students
25.08.2015 The Afforestation Programme of Kerala Forest Dept under Harithakeralam programme by social forestry
24.08.2015 Irregularly upgraded schools without obtaining govt sanction-directions
24.08.2015 Transfer, Promotion and posting of Educational Officers
24.08.2015 Final Seniority List Of UD Clerks for the period from 01-01-2006 to 31-12-2010 1.Order  2.List of UDClerk
24.08.2015 Noon Meal Cooking Charges Enhanced-Revised Order
21.08.2015 Transfer Order of Clerks Palakkad
20.08.2015 Application For The Post Of Lecturer In District Institute Of Education & Training  (DIET) 1. Notification 2. Click here to apply for the Post Of Lecturer In District Institute Of Education And Training (DIET)
20.08.2015 Text Book Distribution -DPI Circular dated Aug 20,2015
20.08.2015 Higher secondary Education- Aided- Creation of posts of Lower Division Clerk, Full Time Part Time Menial and Librarian Grade IV in Higher Secondary Schools- Schemes approved- Orders issued
20.08.2015 Finance- Kerala Service Rules - Family Pension to Parents, Unmarried daughters above 25 years of age and disabled children - Time period enhanced - Orders issued
17.08.2015 NOTIFICATIONS of NTS Exam : NMMS : Online Site & Online Payment(NTSE)
17.08.2015 Staff Fixation 2015-16 & Profoma
17.08.2015 State Inspire exhibition on 20.8.15 at Don Bosko HS,Iningalakuda
13.08.2015 Festival Allowance of State Government Employees and Pensioners-Enhanced
13.08.2015 Instructions on Conducting First Terminal Exam
13.08.2015 Sub committee  to study  the 10th Pay Commission Report
12.08.2015 Disbursement of pay and allowances for Aug 2015 & Pension for September 2015 in connection with Onam
11.08.2015 Disbursement of pay and allowances for Aug 2015 & Pension for September 2015 in connection with Onam
11.08.2015 Noon Meal Scheme -2015 - 5 Kg special rice for Onam
11.08.2015 SSLC March 2016- Opening New Centres and Clubbing Centres Proposals Called for
10.08.2015 Bonus /Special Festival Allowance to State Govt Employees and Pensioners
10.08.2015 Onam Advance to Govt Employees etc
09.08.2015 New Amendments regarding Age for National School Games 2015-16
08.08.2015 Directions from DPI on Noon Meal Program
08.08.2015 Permission to conduct Hindi week Celebrations
07.08.2015 Internal Support Mission(ISM)- Directions
07.08.2015 Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to pensioners-Rates revised w e f 01-01-2015
07.08.2015 Timely reply to petitions -Instructions from Personnel & Administrative Reforms - reg.
07.08.2015 National Savings Scheme - Promotional allowance sanctioned for School Sanchayika Scheme-Orders issued
06.08.2015 SET RESULT 2015
06.08.2015 TEACHERS PACKAGE
06.08.2015 Sanskrit Day Celebrations- Circular & Pledge
05.08.2015 Transfer/Promotion and Posting of Junior Superintendent/Noonmeal officers & Head Clerks
03.08.2015 Special Rice for Students during Onam
03.08.2015 Approved Action Plan of Maths,Social& Science Club Activities & State Council Members of Clubs
03.08.2015 Defects/Deficiencies noticed in the inputs on Provident Fund
03.08.2015 Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme-Grant in Aid to Institutions providing Care to Mentally Challenged Children
01.08.2015
30.07.2015 https://drive.google.com/file/d/0ByK3HZu-fnoWdXpPaHdCeXhLMTg/view?usp=sharingConducting Jagmohan rao Essay Writing Competition Circular
30.07.2015 https://drive.google.com/file/d/0ByK3HZu-fnoWdXpPaHdCeXhLMTg/view?usp=sharingEntrance Test for Admission to Rashtriya Indian Military College - Paticipation of Stdents reg.
07.08.2015 Timely reply to petitions -Instructions from Personnel & Administrative Reforms - reg.
07.08.2015 National Savings Scheme - Promotional allowance sanctioned for School Sanchayika Scheme-Orders issued
06.08.2015 SET RESULT 2015
06.08.2015 TEACHERS PACKAGE
06.08.2015 Sanskrit Day Celebrations- Circular & Pledge
05.08.2015 Transfer/Promotion and Posting of Junior Superintendent/Noonmeal officers & Head Clerks
03.08.2015 Special Rice for Students during Onam
03.08.2015 Approved Action Plan of Maths,Social& Science Club Activities & State Council Members of Clubs
03.08.2015 Defects/Deficiencies noticed in the inputs on Provident Fund
03.08.2015 Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme-Grant in Aid to Institutions providing Care to Mentally Challenged Children
01.08.2015 Dress Code in Schools- DPI Instruction
30.07.2015 https://drive.google.com/file/d/0ByK3HZu-fnoWdXpPaHdCeXhLMTg/view?usp=sharingJoin after suspension - Sri.M Jayarajan,HM Govt HS Sooranad
30.07.2015 https://drive.google.com/file/d/0ByK3HZu-fnoWdXpPaHdCeXhLMTg/view?usp=sharingState Award to HSSTs 2014-2015- Guidelines
29.07.2015 Teller System in Treasuries - Enhancing the limit of amount payable through teller counters - Sanctioned - Orders issued
29.07.2015 HSE- Aided- Additional batches sanctioned in the academic year 2011-2012- Anomalies in the post creation order for 2011- 2012& 2012-2013 academic years- rectified-Orders issued G.O.(ms)No.202/2015/G.Edn Dtd 28.07.2015.
29.07.2015 Self Declaration/Self Attestation of Documents for Central Scholarships- Circular & Format of Self Declarations
29.07.2015 Kairali Vijnana Pareeksha 2015-16-Circular
28.07.2015 School Parliament Election 2015-2016  Directions
28.07.2015 Permission to Conduct Arabic Quiz Programme reg.
28.07.2015 Personnel & Administrative Reforms Department -  Compassionate Employment-Annual Family Income Limit-Revised- orders issued
28.07.2015 Kerala Sports (Draft) Policy 2015
28.07.2015 Tenth Equivalency Question paper Indent circular and Proforma
28.07.2015 Vidyarangam Revenue District Co ordinators on 29,30,31 of July
27.07.2015 Balaavakaasa Commission Order on Non-Implementation of RTE Act
27.07.2015 Kerala Govt.Servant's Medical Attendance Rules, 1960- Additional list of admissible medicines included for the purpose of reimbursement-Orders issued. G.O.(P) No.158/2015/H&FWD Dtd, 23.07.2015
27.07.2015 Prematric Scholarship  - Help File
25.07.2015 Pension revision - Cases of Pensioners whose average emolument spread over to pre-revised and revised scale G.O.(P)No.278/2015/Fin Dt. 10/07/2015 
25.07.2015 Tenth Equivalency Exam -Letter to DEO's
25.07.2015 KSR Part I- Appendix XII A, XII B, XII C -Leave under Eligibility for Maternity Leave- Clarification issued 
25.07.2015 Securitization of principal and interest portion of existing House Loan Portfolio- Re-payment to banks - Monthly installments -payments for the month of July 2015- Sanctioned
25.07.2015 BEd Course 2015 -2017 -Selection of candidates under Departmental Quota
25.07.2015 Finance Department- Procedure for refund claims in respect of challan remittances made through e-treasury- Approved-Orders issued. G.O.(P) No.307/2015/Fin. Dated, Thiruvananthapuram,22.07.2015.
24.07.2015 Revenue Department- Issuance of Caste certificate to Forward Communities- reg. No.51309/T2/2014/RD 03.06.2015. 
23.07.2015 Junior Superintendent - Ratio Promotion-Sanction
21.07.2015 HSE-Establishment- Lab assistants who are completed the age of 50  years- Exempted from Kerala PSC Lab Attenders Test- Sanctioned- Orders issued.
21.07.2015 Ad Hoc-DPC Lower 2015- Details of CR received -Defective CRs/CRs for the period not available of HSA
21.07.2015 Dress Code of Students in Schools DPI Circular dtd 19-05-2015
21.07.2015 Pre Matric Scholarship 2015-16 Time line
21.07.2015 Teacher's Day Circular
21.07.2015 State Archives Department-History Quiz
21.07.2015 Text Book Distribution2015-2016
16.07.2015 Final Seniority list of Junior Superintendent -for the period from 01.11.2013  to 31.05.2015
16.07.2015 Text Book Distribution - Arrangements to be done in DEO Level   |Help LIne Numbers |
16.07.2015 SIEMAT - Two Days Training for Aided School HM'S
15.07.2015 Application invited for Computer Programmers in IT@school Project
15.07.2015 Transfer,Promotion and Posting of Junior superintendents/Noonmeal officers and Head Clerks
15.07.2015 Prematric Scholarship (Minority) 2015-2016 : Application 2015-2016 | Instructions for Applicants | Instructions For Applicants studying in IX,X std | Directions to HM |
15.07.2015 HSE - School / Combination Transfer, Supplementary Allotment : Press Release
14.07.2015 Staff details of probation uncompleted officers reg
14.07.2015 Enhancement of wages of Noonmeal cooks Circulr dtd 02-07-2015
14.07.2015 Direction on purchasing book by panampilly govinda menon in school library
14.07.2015 Bharanabhasa Puraskarangal 2015' [Official Languages Awards] - Nominations Invited
13.07.2015 10th Pay Revision Commission Report  - Highlights in Malayalam 
13.07.2015 10th Pay Revision Commission Report submitted - Click Here to view the Report
13.07.2015 Adhoc DPC (Lower) CR of Junior Superintendents and CR of Panchayath Schools
13.07.2015 HSE- Guidelines to prevent communicable diseases
11.07.2015 New Education Policy Tool Malayalam
10.07.2015 Clarification on Joining Time in the case of those who got appointment on or after 01/04/2013 but eligible for mobility to retain in Part III Pension scheme 
10.07.2015 Cluster Training 2015-16 Instructions
10.07.2015 Uniform to Aided Schools Instructions dtd 07-07-2015
10.07.2015 Higher Secondary Education/Vocational Higher Secondary Education-Academic year 2015-16- Marginal increase in number of seats - Orders issued.
10.07.2015 Personnel & Administrative Reforms Department - To avoid incorrect entries in government orders, official documents etc - Directions issued
10.07.2015 VHSE Revised Curriculum - Syllabus (Module 1 & 2) 
9.07.2015 HSE - Marginal Increse of +1 Seats - Online Applications invited from Aided HSS |Press Release | Instructions to Principals |
9.07.2015 Promotion,Transfer and posting of officers in the cadre of Heads of departmental High School/AEO/TTIs
8.07.2015 Standard X - Equivalency Exam Notification
7.07.2015 Minutes of QIP Meeting held at chamber of DPI on 01-07-2015
7.07.2015 Promotion,Transfer and posting of officers in the cadre of Heads of departmental High School/AEO/TTIs
7.07.2015 Transfer and posting of officers in the cadre of Heads of departmental High School/AEO/TTIs
7.07.2015 Text Books Distribution 2015-16 - Received books - Details uploading reg .circular dtd 06/07/2015
6.07.2015 Arabic,Urdu Teachers Eligibilty Test - Including Teaching Practise
03.07.2015 Quality Improvement Programme (QIP) Committee Reconstituted-G.O.(Rt)No.2562/2015/G.Edn.-modified-Orders issued.G.O.dtd 30.06.2015.
02.07.2015 Ratio promotion on 20740-36140 to the officers in the cadre of Senior superintendents and equated categories
02.07.2015 Transfer & posting of officers in the cadre of PA to DEO
02.07.2015 Transfer & posting of officers in the cadre of Senior superintendents and appointment of SS on Rs 18740-33680
02.07.2015 SSLC equivalent course exam conducted by Kerala State Literacy Mission - appointment through PSC,By Transfer,Promotion- equal to SSLC- approval- orders issued G.O.(P)No.21/2015/P&ARD dtd 29.06.2015
02.07.2015 Quality Improvement Programme (QIP) Committee- Reconstituted-Orders issued.G.O.(Rt)No.2562/2015/G.Edn dtd  26.05.2015
02.07.2015 Celebration of World Plastic Carry bag Free Day on July 3 - reg.
02.07.2015 Recognition -Approval of appointment
01.07.2015 IFMS- Authorizing Akshaya centres in the State to accept money for e- treasury - Approved- Orders issued 
01.07.2015 Internal Support Mission - duties reg.Circular from DPI
01.07.2015 Transfer and posting of Senior clerks/Clerks
01.072015 Distribution of Lumpsum Grant to OEC Students - letter to DEO'S
01.07.2015 List of Registers to be maintained in school
01.07.2015 OEC Lumpsum Grant letter from DPI
01.07.2015 OEC - Prematric Scholarship - Instruction to School Authorties
01.07.2015 OEC Pre matric Scholarship - Appointment of Director of BCDD as impl;ementing Authority of OEC Prematric Scholarship Scheme
30.06.2015 OEC Prematric scheme transfered to BCDD - Online Scheme introduced - Order  G.O.(Rt)No.51/2015/BCDD  Dt.29/06/2015
30.06.2015 NILE Foundation Award for HM's on High Schools
30.06.2015 Submitting Income Tax Returns:Last Date Extended to Aug 31 | Notification  | ITR Forms  | e-file Help | E-filing Link |
30.06.2015 A Handbook of School Scholarships(Pre-primary to Higher Secondary)
30.06.2015 Science Drama 2015- Topic and Instructions
30.06.2015 HSE - GO Regarding Reservation in Admission to HSS of Backward Community Students
29.06.2015 Tender Notice -Setting up of Model Smart Classrooms for IT @ School Project
29.06.2015 Application for Financial Aid to SC Students A Grade winners in State Youth Festival held at Kozhikkode
28.06.2015 Distribution of various publications in Schools not Prescribed by DPI - Regarding
28.06.2015 Kalolsava Fund Collection 2015-16 Instructions from DPI
27.06.2015 HSE - First Year Improvement Exam Aug/Sep 2015- Syllabus reg.
26.06.2015 Departmental promotion committee - Adhoc DPC(lower) -2015
26.06.2015 RMSA Circular on rectifying Audit Remarks
27.06.2015 Muthoot M George Award for SSLC Toppers of Govt Schools
25.06.2015 One Day workshop to the Secretaries of Sub District  Sanskrit Academic Council
25.06.2015 Transfer and Posting of heads of departmental High Schools /AEOs/TTIs
25.06.2015 Promotion and transfer of officers in the education department -Senior AA(NM),Text Book officer,Senior AA,AO(PF),AA/AO/APFO
25.06.2015 Social Justice Department- Financial assistance for visually impaired mother-administrative Sanction accorded-Orders issued. G.O.(Rt)No.380/2015/SJD dtd 17.06.2015
25.06.2015 Eurica-Sasthrakeralam Vijnanolsavam 2015-16
25.06.2015 National Children Science Congress 2015
25.06.2015 Inspire Award 2015- Instructions
24.06.2015 Braille Kit for Children with visual impairment-Sanctioned- Orders issued
24.06.2015 Personnel & Administrative Reforms Department-Establishment- L.D.C/L.D.Typist(By Transfer) - seniority list ratification reg.G.O.(P)No.19/2015/P&ARD  dtd20.06.2015.
24.06.2015 ICT Training For Teachers 2015 - Guidelines issued
24.06.2015 Social Justice Department- Kerala Social Security Mission -H.I.V/AIDS affected children included in Snehapoorvam Scheme-Orders issued.G.O.(Ms)No.37/2015/SJD Dtd 08.06.2015.
24.06.2015 Appointment approval in the light of quashing of G.O.(p)199/211/G.Edn Dt.01/10/2011 - Clarification to DEO,Idukki Lr.No.18196/H3/2015/G.Edn  Dt. 07/05/2015 
24.06.2015 Subroto Mukharjee Cup Foot ball - State best School SelectionChampionship reg .
24.06.2015 Indent for CV Covers,Answer Sheets and Additional Sheets for SSLC circular dtd 16-06-2015 - Correction in the fourth Para of the Circular reg.
23.06.2015 Promotion,Transfer and Posting of officers in the cadre of ADPI,JDPI,DDE & DEO
23.06.2015 Anti Narcotics day Celebration on 26-06-2015 Circular and Pledge
23.06.2015 HSE - Maximum limit of Duty Leave admissible to Teachers fixed as 20 days in a year - Orders issued
23.06.2015 "Nalla Padam" Project by Malayalamanorama
23.06.2015 Date of birth correction in Service Book - Case study  G.O.(Rt)No.2374/2015/G.Edn Dt. 16/06/2015 
23.06.2015 Retaining PET in 1:35 ratio - Case study  G.O.(Rt)No.2368/2015/G.Edn  Dt. 16/06/2015  
22-06-2015 Dept Test Exemption - Priority to Test Qualified Teachers - Clarification  G.O.(MS)No.157/2015/G.Edn Dt. 10/06/2015
22-06-2015 Panchayath Aid to Aided Schools - Order G.O.(Rt)No.1765/2015/LSGD  Dt. 12/06/2015 
22-06-2015 Revision of existing bill forms in tune with the requirements under IFMS - Approved - Orders issuedG.O.(P)No.238/2015/Fin  Dt. 19/06/2015  
22-06-2015 Commission Charges on Railway Warrants - Revision of rates - Orders issued  G.O.(MS)No.234/2015/Fin  Dt. 18/06/2015 
22-06-2015 HSE-Estt. Govt. Higher Secondary Schools- Full additional charge of Principal – Granted -Orders issued.
22-06-2015 Departmental Test Time Table July 2015 published
22-06-2015 Indent for CV Covers,Answer Sheets and Additional Sheets for SSLC & Other Public Exams Conducted by Pareeksha Bhavan
22-06-2015 Circular from Parliamentary Affairs Ministry for including MP's in Programs of Central Schemes
20-06-2015 Higher Secondary - General Transfer of  School Teachers 2015-16- Applications invited
19-06-2015 One Day Training to newly appointed Noon Meal Officers - letter from DPI dtd 17-06-2015
19-06-2015 State Teachers Award, PTA Award and Pro. Joseph Mundassery Award -Notification & guidelines
19-06-2015 National Pension Scheme(NPS) Arrears in SPARK
18-06-2015 Duties and Responsibilities of Noon Meal Officers order dtd 17-06-2015
18-06-2015 Celebration of International Day of Yoga within the State on 21-06-2015 - Instructions issued
18-06-2015 Appointment of resource teacher under IEDSS on contract basis  Application form   Instructions to candidates
17.06.2015 Distribution of SSLC  Certificates  - Instructions
17.06.2015 Recruitment through KPSC-Monthly reporting of existing vacancies to Kerala Public Service Commission-Instructions-reg No.10451/Adv.C3/2015/P&ARD  Dtd,10.06.2015.    
17.06.2015 Enhancement in the rate of Service Tax effective from 01.06.2015- LIC premium enhancement- Updation done at SPARK database -intimation
17.06.2015 B.Ed Training Course 2015 -16 - Selection of candidates under Departmental Quota
17.06.2015 Mathrubhumi SEED Programme - Instructions issued
16-06-2015 Financial assistance to best performers in arts 2014-15
16.06.2015 Junior Superintendent/Noon meal officer promotion -details of  employees
16.06.2015 DPC Lower 2015- Revised details of CR received - Defective CRs/CRs for the period not available of HSA
16.06.2015 Regional Institute of English,Bangalore -English Teacher Training
14.06.2015 DPC Lower-2015-Details of CR received
13.06.2015 Bye-election to 136 Aruvikkara Constituency- Declaration of holiday on the day of poll Instruction issued. No.12500/F2/2015/ID Dtd 09.06.2015
12.06.2015 Tranfer and posting of clerks
12.06.2015 Preperation of Seniority List Tamil Knowing HSAs who are eligible for out of turn Promotion as HM/ AEO for the year 2015-16
12.06.2015 Preparation of Seniority List Kannada Knowing HSAs who are eligible for out of turn Promotion as HM/ AEO for the year 2015-16
12.06.2015 Muslim/Nadar/Anglo Indian/BPL Students of Forward Caste Girls Scholarship 2015-16
12.06.2015 Election of Various Club Secretaries for the year- Instructions
12.06.2015 Transfer of Clerk/Senior  clerk
12.06.2015 E -Treasury Directions
11.06.2015 Promoting Sanskrit  Education - Formation of Academic Council and activities reg . Circular
11.06.2015 Approval of Specialist teachers - implication of G.O(p) 10/2010/G.Edn - Case studyG.O.(Rt)No.1758/2015/G.Edn Dt. 12/05/2015
11.06.2015 Govt of India - Issuance of Ordinary Passport to Government Servants - NOC is not required - Rules amended..Office Memorandum No.VI/401/01/05/2015
11.06.2015 PSC Dept Tests - Revised Fee Schedule
10.06.2015 Circular reg. Vayana varam celebrations in commemoration of Dr. P.N Panicker and Minutes of state level Vayana Dina Varacharana Committee
09.06.2015 Transfer of employees in Pareekshabhavan
09.06.2015 HSE- Relinquishment of Promotion to the post of Principals
09.06.2015 Seeking Service Card of Teachers from 1.1.2007 to 31.12.2011 for preparing Seniority List of H.S.A's
09.06.2015 IED&IEDSS 2015-16 Instructions for Conducting Medical Camps to identify CWSN Children
09.06.2015 Inter District Transfer on Compassionate Grounds - Applications Invited
09.06.2015 General Education Dept.- Staff managed Schools-Rules amended-Orders issued.G.O.(Ms)No.129/2015/G.Edn Dtd 21.05.2015
07.06.2015 Revised School Time table and circular dtd 06-06-2015
06.06.2015 HSE - +2 SAY/Improvement  Exam June 2015 - Time Table
06.06.2015 Transfer /Promotion and Junior Superintendent and Head Clerks
06.06.2015 Athletic Fund Collection 2015-16 Instructions
05.06.2015 HSE-Single Window System of admission to Plus One Course for the  academic year 2015-16- Prospectus Approved-Orders issued.G.O.(Ms)No.1679/2015/G.Edn Dtd, 06.05.2015.
05.06.2015 Higher Secondary SAY/Improvement Exam2015- Centers
05.06.2015 Transfer and postings of Heads of Panchayath schools
05.06.2015 Child Right Protection Act - Responsibility of School Authorities
04.06.2015 Transfer and Posting of SA, PA to DEOs
04.06.2015 Ratio promotion of Senior Superintendent
04.06.2015 Transfer and postings of Senior superintedent and appointment of SS
04.06.2015 Sixth Working Day 2015-16 - Circular dtd 04-06-2015
03.06.2015 Vidyarangam Kalasahitya vedi- Revised Manual and Logo- approved - orders issuedGo.(Rt)No.1586/2015/G.Edn Dated27.04.2015
03.06.2015 Smart Children Programme - Instructions - Lr.No.QIP1/43611/2015/DPI Dt. 02/06/2015
03.06.2015 Sixth Working Day Strength - Instructions - Lr.No.S3A-37182/2015/DPI Dt. 21/05/2015
01.06.2015 General Education Department-Academic year 2015-16- School Time Table prepared by S.C.E.R.T- -Sanctioned -orders issued Go.(Rt)No.2085/2015/G.Edn Dated,28.05.2015
01.06.2015 SSA - Guidelines on Uniform Distribution
01.06.2015 6th Working Day - Data Capture Software in MS Excel - 2015-16
31.05.2015 Verification of appointment in the Education Department in the State during the Period 01.01.2001 to 31.12.2010 reg.
30.05.2015 Transfer and postings of Heads of Panchayath High schools 2014 -15
30.05.2015 HSE - Single Window Admission for +1 -  Date extended to  June 2; 5.00 PM Press Release
30.05.2015 Higher Secondary - SAY/Improvement  Exam  June 2015 - Exam Centres
29.05.2015 Primary HM Promotion -attained 50 years of age - Exemption from Dept. Test - Clarification
29.05.2015 Higher Secondary Eduction- General transfer of teachers-Guidelines amended-orders issued GO.(P)No.143/2015/G.Edn Dt 27.05.2015
29.05.2015 Personnel & Administrative Reforms Department- guideline 10% reservation for the appointment of L.D.C/L.D.Typist (By Transfer)-reg.
29.05.2015 Child Rights Day Pledge for June 3 on the Second Anniversary of Balavakasa Commission
28.05.2015 School Time Table Rescheduled
28.05.2015 Appeal petitions pending on account of quashing of G.O.(p)199/2011/G.Edn Dt.01/10/2011 -(Case Study)G.O.(Rt)No.1757/2015/G.Edn dtd 12/05/2015
28.05.2015 General Education- Kerala V.H.S.C(sports school)_Plus one selection-guideline approved- -Orders issued.G.O.(Rt)No.141/15/G.Edn Dt. 26/05/2015
28.05.2015 Delay in appointing 51 B claimant - Case study G.O.(Rt)No.1740/2015/G.Edn Dt. 11/05/2015 
28.05.2015 Staff Fixation appeal - Liability fixation ( Case Study)G.O.(Rt)No.975/2015/G.Edn  Dt. 12/03/2015
27.05.2015 Retirement on Superannuation of the Gazetted officers with effect from the AN of 31.05.2015
26.05.2015 School Praveshanolsavam 2015-16 - Circular
26.05.2015 School Praveshanolsavam 2015-16 Song and Banner
26.05.2015 Retirement on superannuation of the Gazetted ministerial officers with effect from the AN of 31-05-2015
26.05.2015 Providing school play grounds to students reg: Circular
26.05.2015 RMSA - Inviting expression of interest from CA firms for conducting Internal Audit
25.05.2015 HSE - Single Window Admission-Date Extended
25.05.2015 HSE - SAY Exam - Date Extended
25.05.2015 General Education Department-Schools in  Changanasseri  corporate management-permanent appointment of teachers-regularized &  finalized- Orders  issued.G.O.(Rt)no.1781/2015/G.Edn 13-05-2015
25.05.2015 General Education Department-Kottayam District Shri.P.G.Ratheesh,L.P.S.A,Ponkunam,K.V.L.P.School-No.10997/2014, dated 11/04/2014- judgement finalized- Orders  issued.G.O.(Rt)no.1744/2015/G.Edn Dtd, 12.05.2015.
23.05.2015 Local self government implementing officers - LC/NLC issuing reg  Cir.No.5667/AB1/13/LSGD Dt. 11/02/2015 - Endt by DPI No./P2/25860/12/DPI Dt.07/04/2015
22.05.2015 High School HM Promotion - Exemption from Department test extended to Six Months
22.05.2015 Appointment of Last Grade Employees
22.05.2015 SSLC 2015 PRIVATE  REVALUATION / PHOTOCOPY / SCRUTINY | Circular | FORM |
22.05.2015 HSE - Result March 2015 - Details
22.05.2015 State Special School-Teachers-Non-teachers-students ratio-renewed & order amended- Orders  issued
22.05.2015 USS Revaluation - Notes from GeorgeKutty
20.05.2015 Incentive to Girls Scholarship-Date Extended
20.05.2015 USS Result 2015 - Letter from Pareekshabhavan Secretary regarding Complaints
20.05.2015 Proceedings of General transfer for HM/AEO 2015-2016 
20.05.2015 General Transfer and Posting of Heads of Departmental HMs/AEOs/TTIs categories
20.05.2015 Dearness Allowance Arrears - Crediting to Provident Fund Accounts - Time limit extended
19.05.2015 General transfer of Junior superintedent /Noon meal officers -application invited
19.05.2015 Data collection of Junior Clerks
18.05.2015 Higher Secondary Second Year Result 2015 will be State Special School-Teachers-Non-teachers-students ratio-renewed & order amended- Orders  issued.Published on May 21 -  Circular
18.05.2015 HSE-2015-16-Batch change order
18.05.2015 Ratio promotion on 20740 -36140 to the office in the cadre of Senior Superintendent and equated  categories
16.05.2015 B.Ed and M Ed courses - Duration enhanced to two years from 2015-16 onwards - Orders issued
16.05.2015 Admission to B.Ed and M.Ed course for the Academic year 2015 -16 in Government/Aided/Self  financing Training Colleges/ University Colleges of Teacher Education/University Centres in the State - Orders issued. G.O.(Rt)No.999/2015/H.Edn  Dt. 12/05/2015 
16.05.2015 Aided recognition for Special schools including Buds Schools having 50 Students
16.05.2015 Aided recognition for Special schools including Buds Schools having 100 Students
15.05.2015 General Transfer 2015-16 -Filling up of 1:30 and 1:35 ratio Vacancies -Circular
15.05.2015 Vidyaranga Kala Sahithya Vedi 2015-16  Formation and activities reg. Circular
15.05.2015 Recognition to Un Aided Schools - |Government Order|List of recommended unaided schools following state syllabus|
15.05.2015 Re appointment of Store Keeper in Irinjalakkuda Text Book Office
14.05.2015 Sub District and Revenue District Sports events- TA to participants reg.
14.05.2015 Mid Day Meal - General Instructions Circular dtd 02-05-2015
14.05.2015 NMMS 2015- Details of Eligible Students in Prescribed format must be entered in IT@School Site - Circular
13.05.2015 Transfer and postings of officers in the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEOs/TTIs
13.05.2015 Avoiding vacation class in summer holidays
13.05.2015 Provisional Seniority List of H.S.A's from 1.1.2001 to 31-12-2006 |Circular - Notification |Provisional Seniority list|
13.05.2015 NTFW- Circular & Application for Scholarship to the Children of Teachers who got Full A+ in SSLC &  +2 Exam
13.05.2015 SSLC 2015-IT SAY Examination
13.05.2015 SSLC-SAY Exam May 2015 Instructions to Chief Supdts
13.05.2015 Psycho-Social Service Program Instructions
13.05.2015 Professional Educare Chitty - Instructions
11.05.2015 Promotion and Transfer of Officers in the cadre of AA/AO/APFO
11.05.2015 Promotion and Transfer of officers in the cadre of SAA,AO(PF),AA,AO,APF
08.05.2015 Teachers Vacation Training Rescheduled..Circular
7.05.2015 Text Book indent - Verification of details reg.urgent Circular from Text book officer
07.05.2015 Text Book Indent 2015-16 -List of Schools not placed Text Book Indent
07.05.2015 Proposed Time Table and Period allotment to be implemented during 2015-16
07.05.2015 Vacation Training to Teachers -Schedule - Kasaragod and Kanhangad Education Districts
07.05.2015 SSLC SAY Exam May 2015 - Letter to DEO'S from Pareekshabhavan
07.05.2015 General Education Department-Right to Information Act 2005-State Public information officers  and  appellate authorities- Orders  issued.
06.05.2015 The National Institute for Leaders in Education(NILE) for excellence in School Leadership
06.05.2015 Teachers Training Remuneration reg.
06.05.2015 Finance Accounts of the State - Preparation and maintaining of Liability Register to identify and record all committed/accrued liabilities - Instructions
06.05.2015 Sub District education office-165 clerical post upgraded as junior superintendent-  for the proper functioning - U.D.Clerk upgraded as noon meal officer -sanctioned- Orders  issued
06.05.2015 HSE - Swacch Bharath mission reg
06.05.2015 Final Selective list of LD Clerks Circular
05.05.2015 Eligibility for Family Pension to Parents and unmarried daughters above 25 years of age widowed disabled daughters and divorced disabled daughters -Enhancement of Income limit - Revised - Orders issued
05.05.2015 Departmental Test  Jan 2015-Results Published |Result|Result Notification| 
05.05.2015 Appointment of Muslim Education Inspector
05.05.2015 Reporting vacancy for UD   Clerks
04.05.2015 Duty Leave for Booth Level Officers  -  circular
04.05.2015 Treasury Fixed Deposits - Revision of rates of interest - Sanctioned -Orders issued
04.05.2015 Transfer & posting of Educational officers
03.05.2015 Transfer,Promotion and posting of Junior Superintendents and Head Clerks
03-05-2015 Text Book Distribution - Press release dtd 01-05-2015
02.05.2015 SSLC 2015 SAY |NOTIFICATION|SAY FORMS|SAY CENTRE
02.05.2015 THSLC 2015 SAY NOTIFICATION
02.05.2015 SSLC HEARING IMPAIRED 2015 SAY NOTIFICATION
01.05.2015 Textbook distribution 2015 -16 - Guidelines - Circular dtd 30-04-2015
01.05.2015 Final Seniority List of Panchayath Higher Secondary Schools
01.05.2015 Ten months Language Training Programme in Language Education for the academic year 2015-16 - Last date of receipt of application extended
30.04.2015 SSLC Revaluation/Photocopy/Scrutiny |Circular| Online Application|
30.04.2015 SPARK data - Updation of mandatory fields - Extension of time limit - Directions Issued
30.04.2015 Retirement on superannuation of the Gazetted officers with effect from the AN of 30.04.2015
29.04.2015 THSLC Revaluation 2015|Circular|Application|
|Proforma I|Proforma II|
28.04.2015 Application for transfer invited from DEOs & AEOs
28.04.2015 Application for admission to the Diploma in Education Certificate course 2015 -17  | Notification| Application Form|List of training schools(Districtwise)|
28.04.2015 USS EXAM 2015 - OMR Marking error- Chance for rectification given. List of students published
27.04.2015 Prevention of Sexual Harassment in Schools  - Directions
27.04.2015 HSE -New Schools alloted in 2015-16 - Instructions to Principals
27.04.2015 Ratio Promotion of typist - Promotion in the cadre of UD typist
27.04.2015 Promotion in the cadre of selection Grade Typist
26.04.2015 High Court Judgement on Test Qualification for HM Promotion against  Judgement in OA 1080/2014 of Kerala Administrative Tribunal
25.04.2015 General Transfer 2015-16 Teachers Seniority List
24.04.2015 Retirement on Superannuation of the Gazetted Ministerial Officers with effect from the AN of 30.04.2015
24.04.2015 Submission of Medical Reimbursement Claims-Detailed Instruction
22.04.2015 Advance reporting of anticipatory vacancies  of last grade servant to K.P.S.C reg.No.7397/adv .c3/2015/P&ARD Dtd 20.04.2015
22.04.2015 Transfer and Posting to the cadre of Heads of Departmental High School/AEO/TTIs and equated categories
22.04.2015 SAMPOORNA -Rectification of Student details
22.04.2015 Transfer / Promotion and Posting of Junior Superintendents and Head Clerks
22.04.2015 HSE - Online Indenting of Textbooks-last date
22.04.2015 Transfer and Posting to the cadre of Heads of Departmental High School/AEO/TTIs and equated categories
20.04.2015 State Resource Group(SRG) Residential Training - LP, UP and HS - Venue and Date
18.04.2015 Ratio Promotion on 20740 - 36140 to the officers in the cadre of Senior Superintendents and equated categories(Rt)no.1342/2015/G.Edn dtd 31.03.2015.
18.04.2015 Transfer and Posting of officers in the cadre of Senior Superintendents and appointment of Senior Superintedents on Rs 18740-33680 on promotion from the category of Junior Superintendents
18.04.2015 Transfer and Posting of officers in the cadre of PA to DEO on Rs 20740 - 36140
17.04.2015 Supply and Printing of Text book -2015-16-Supply of Text book designated to postal service dept-sanctioned- Orders  issued.G.O.(Rt)no.1342/2015/G.Edn dtd 31.03.2015.
17.04.2015 Minority Welfare Department- Scholarship Hostel stipend for Muslim Girls- Guidelines modified-Orders issued.
17.04.2015 Promotion to the cadre of Principal, DIET- Appointment under Rule 9 (a) (i) Part II, KS&SSRs- Postings- Orders  issued. 
17.04.2015 Loans and Advances sanction to State Government Employees - Recovery during April 2015 -Postponed -Orders issued
17.04.2015 Seniority list of Office Attenders in Head quarters
17.04.2015 Transfer Certificate for the students studying in unrecognized Schools
16.04.2015 General transfer of HMs in Tamil Linguistic minority High Schools
16.04.2015 DIET -Teaching staff- Service Regularisation
16.04.2015 LWA application with out date - reg
14.04.2015 Merging one School with another - A case Study
12.04.2015 Headmaster Promotion under 45C -Letter from Govt.Secretary and Questionaire from KPPHA Magazine March 2015
11.04.2015 HM/AEO Transfer -Kannada linguistic minority high school
11.04.2015 Provisions under KSR Part III challenged in Court Cases-FD to be consulted-Circular No 36/2015/Fin Dated 27/03/2015
11.04.2015 Reporting of anticipatory vacancies through e-mail to K.P.S.C -Orders issued.No.4406/adv .c3/2015/P&ARD Dtd 30.03.2015.
10.04.2015 Vacation Training for Teachers - Instructions -Circular from DPI dtd 7-04-2015
10.04.2015 Conducting Classes during Summer Vacation restricted
09.04.2015 SSLC Valuation 2015- Camps Completing Valuation - Details Sought by Pareeksha Bhavan
09.04.2015 SSLC Valuation Camp Extended to 13-04-2015 - Circular
09.04.2015 Promotion and Transfer of Officers in the cadre of AA/AO/APFO
09.04.2015 Public Holiday to all Public Sector Undertakings on 14.04.2015 in connection with the birthday of Dr.B.R.Ambedkar- Sanctioned-Orders issued.
09.04.2015 LSS EXAM 2015- Score Entry- Instructions to AEO/BPO'S    Score sheet in Excel Format
08.04.2015 Transfer & posting of officers in the cadre of Senior Superintendents and appointment of Senior Superintendents
08.04.2015 Ratio Promotion on 20740 -36140 to the office in the cadre of Senior Superintendent and equated categories
08.04.2015 Transfer & posting of officers in the cadre of PA to DEO
07.04.2015 SSLC Valuation 2015 - Camp Extended
07.04.2015 TTC/D.Ed Course Exam 2015 -Change of Exam Centres
07.04.2015 Higher Secondary Valuation - Camp Break reg.
07.04.2015 Higher Secondary - Text Book Prices for Class XII
07.04.2015 Higher Secondary Valuation - Participation of Examiners reg
06.04.2015 Minority Prematric Scholarship2014-15 Amount Transferred to Beneficiaries account
06.04.2015 Forwarding the details of Pension sanctioning authorities  for the implementation of PRISM-Instructions issued
04.04.2015 Right To information Act(RTI) - amendment - on line fee remittance incorporated - Gazette Notification G.O(P) No:338/2014 GAD dtd 05-12-2014
01.04.2015 Vacation Training for Teachers 2015 reg
01.04.2015 LTC -Allowing Train fare instead of Flight Ticket Fare - Clarification
31.03.2015 Immediate Finalisation of Disciplinary actions taken against retiring government officials- reg.
31.03.2015 Diploma in Language Edn(Arabic,Urdu) -General Quota 2015 -16
31.03.2015 Retirement on Superannuation of the Gazetted officers wef the AN of 31-03-2015
31.03.2015 P D Apprentice Period of Pension
30.03.2015 Group Personal Accident Insurance Scheme - Extension of time limit for deduction and remittance of premium for the year 2015 - Sanctioned
30.03.2015 ADDITIONAL LIST OF EXAMINERS -Dtd 28-03-2015
30.03.2015 1975 special recruitment-apprentice P.D.Teachers-apprentice period pension-considered qualified service -K.S.R ,Section III,Rule 15-Orders issued.
30.03.2015 Date of Higher Secondary School Closing
30.03.2015 FRIENDS Jan Sevana Kendram-to ensure smooth functioning- Orders issued.
30.03.2015 Kerala Pre Primary School Curriculum(Draft)
29.03.2015 Higher Secondary Valuation 2015 - Press Release about marking in the Answer Scripts
29.03.2015 LSS EXAM 2015 - Centralized Valuation camp postponed to 07-04-2015
28.03.2015 HSE - Obstruction caused to the  Government Level Inspection Squad- Sri.Sreekumar.P.T, HSST (Political Science) KKMHSS, Vandithavalam-Suspended from service-Orders issued.
28.03.2015 Refund claims in respect of payments received by way of online remittances - Clarifications issued 
28.03.2015 LSS/USS -Exam-2015 Absentees Statement updating in lss/uss portal -Notes by GeorgeKutty R.P
28.03.2015 LSS Exam March 2015 - Valuation reg.
28.03.2015 Direction on Purchasing of Toys for Pre Primary
27.03.2015 Reporting of Anticipatory Vacancies for LDC - Direction given  - orders issued
27.03.2015 Provisional Seniority List of Asst. Super Check Cell Officers   Circular   Provisional Seniority List
27.03.2015 Ban of Junk Food in Schools  DPI ltr To AEO/DEO/DDE'S
26.03.2015 Mid Day Meal - Utilization of MME Fund
26.03.2015 DIET Transfer of Lecturer, Senior Lecturer/Principal 2015-16
26.03.2015 Co- operate to open of new savings scheme "Sukanya Samridhi" Proposed by Postal Department
25.03.2015 Restrictions in using Smoking,drinking during duty time-instructions  - Orders Issued
25.03.2015 Instruction to Headmasters/Teachers/Principals of DIET/Educational officers against attending programmes of other agencies of the Dept.with out directions from DPI
25.03.2015 BSNL- CUG Mobile Connection-DPI"S Direction to Heads of offices
25.03.2015 Treasury Transactions - Rushing of bills and drawal of advance towards the close of the Financial year - Modified Instructions issued Circular dtd 25-03-2015
25.03.2015 Retirement on Superannuation of the Gazetted Ministerial Officers from AN of 31-03-2015
25.03.2015 Final Seniority List of HSA during the Period from 01-01-97 to 31-12-2000 Order No:7030/2011/DPI dated 23-03-2015    |   List of HSA  |
25.03.2015 DLED Hindi (Self Financing)2015-16
25.03.2015 Urdu -Higher Examination 2015 -Notification
24.03.2015 HSE-Minority Status of schools - details requested
23.03.2015 HSE- Additional Batches 2011 -12 Wages of Guest Teachers -ordered
23.03.2015 Child abuse -Setting up drop boxes in schools - Instructions
23.03.2015 Reporting anticipatory vacancies for LDC May- June 2015-creation of supernumerary post - orders issued
22.03.2015 SSLC 2015- Grace mark entry and taking of print out- date extended to 25-03-2015
21.03.2015 NTSE 2014 Results - Preliminary dtd 21-03-2015
21.03.2015 LSS/USS Exam 2015 - Appointing invigilators and Distribution of Question papers ,OMR Reg. Circular dtd 18-03-2015
21.03.2015 Free Uniform to Aided Schools - Fund alloted
21.03.2015 SSLC Exam - 2015 -  Absentees entry on line reg
21.03.2015 General Transfer 2015 of High School Headmasters/AEO's and Equated categories - Application Invited  Circular 1      Circular  2
20.03.2015 Changing School calendar - Guidelines
20.03.2015 High School HM Transfer 2015-16- Applications invited
20.03.2015 SSLC IT EXAM 2015- Chance will be given to the candidates who could not appear for the IT Exam due to various reasons  - Circular dtd 19-03-2015
19.03.2015 Teacher Transfer 2015- 15 on line Applications invited
19.03.2015 Mid Summer Vacation for Schools from March 30 - Circular
19.03.2015 Updation of Details of ST Students in Sampoorna before 31st March - circular
19.03.2015 Annual Exam Time  Table  VIII and IX Revised
19.03.2015 Treasury Transactions - Rushing of Bills and drawal of advance towards the close of financial year - Avoidance of - Instructions issued
19.03.2015 HSE - Online Indenting  of Text Books +1 and +2 -Last date extended
18.03.2015 D.Ed Course 2015 -17 under department quota Applications invited
18.03.2015 DLED - Arabic, Urdu under departmental quota Applications invited
18.03.2015 DLED Hindi 2015 -16 under departmental Quota Applications invited
18.03.2015 Local Holiday on April 1 to all Govt .Offices in Thiruvananthapuram Corporation Limit on account of Beemapalli uroos/Sarkara Devi Temple Festival
17.03.2015 HSE - Payment of remuneration to the Higher Secondary Teachers appointed on daily wages sanctioned in 2011-12 academic year onwards
17.03.2015 Parappangadi Puthenkadappuram Govt.Mapilla L.P School upgraded U.P School Sanctioned - orders issued
17.03.2015 SSLC Valuation March 2015 - Appointment of Camp Officers/Deputy camp officers reg.
16.03.2015 Direct Benefit Transfer System - Routing of all benefits through the existing Bank account of beneficiaries - Directions issued
16.03.2015 TTC/D.Ed Examination 2015 Date Changed
16.03.2015 Higher Secondary - New Schools - Additional Batch alloted..Orders issued
14.03.2015 Judgement dtd 18-06-2014 in WP(C) No:10495/14 filed by Smt. Rukhiyabi and others  - Chatthachal Higher Secondary School Kasaragod -Directions of High Court complied with..
13.03.2015 Celebration of National Water Day on March 22 reg.
13.03.2015 Annual Examination 2014-15 - Circular dtd 12-03-2015
12.03.2015 SSLC Valuation Camps 2014-15 reg. Circular dtd 10-03-2015
12.03.2015 LSS/USS Exam 2015 - Distribution of Question Papers and Despatching of Answer Sheets - Instructions
12.03.2015 LSS/USS Exam - 2015 Posting of invigilators - Circular
12.03.2015 Promotion of clerks - Provisional List
11.03.2015 SSLC- Exam 2015 - Students appearing for Exam on 7th day(Saturday evening) - | circular | List |
11.03.2015 Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High schools/AEO/TTI'S
11.03.2015 Performance Audit on implementation of educational development schemes for SC students
11.03.2015 Sampoorna circular dtd 09-03-2015
11.03.2015 Scheme for the appointment of outstanding sportsmen/women  in public services - modified order
11.03.2015 HSE- Condonation of attendance | G.O 1 | G.O 2 |
10.03.2015 DPC Higher 2015 - Defective Crs/Crs for the period not available
10.03.2015 SSLC Valuation 2015 - Compulsary appointment of examiners  reg
09.03.2015 Kerala part time contingent employees provident fund  - Temporary /Non refundable withdrawals - delegation of disbursing officers revised
09.03.2015 HSE - Online indenting of Text Books +1 and +2
07.03.2015 CWSN- concessions given to SSLC Students extended to Higher secondary Students..G.O.65/2015 G.Edn dtd 06/03/2015
06.03.2015 SSLC Grace mark uploading - Revised circular dtd 04-03-2015
06.03.2015 HBA Ist and IInd Batch allotment 2014-15 from Budget Provision 2014-15  - Instructions issued
06.03.2015 Transfer/Promotion of JS and Head Clerks
06.03.2015 Transfer and Posting of officers in the cadre of Personal Assistant to DEO
06.03.2015 Promotion as Headmaster in Govt. Blind Schools
06.03.2015 Sargolsavam - Grace Mark
06.03.2015 HSE - BPL Scholarship 2014-2015 Gen. Category - Date extended
06.03.2015 HSE - Exam March 2015 - Concession to IED Students
05.03.2015 Pay Revision 2014 - Proposal submitted by KSTA
05.03.2015 SSLC Exam March 2015- despatching answer scripts to valuation centres - instructions
05.03.2015 SSLC Exam March 2015- Additional Concessions and corrections
05.03.2015 SSLC Exam- March  2015 - Concession to CWSN Students - 4th list
04.03.2015 SSLC Grace mark entry 2015 - Circular
04.03.2015 Supplyco -Suchithwa mission campaigne - competitions to school children
03.03.2015 Attukal Pongala Festival -Local Holiday on 05-03-2015  in Thiruvanathapuram District
03.03.2015 Incentive to SC/ST Girls - 2014-15 | Instruction | Circular |
03.03.2015 Right to information Act- 2005 Formulation of record retention schedule for public authorities - directions issued
02.03.2015 Appopintment of Teachers -preference between candidates acquiring equal marks - modified orders issued
02.03.2015
28.02.2015 Mid day meals Scheme circular dtd 26-02-2015
27.02.2015 IT Annual Exam Circular 8, 9 Std.
27.02.2015 Updation of Employee details in SPARK reg.
27.02.2015
27.02.2015
27.02.2015 HSE- Social security mission reg.Circular
27.02.2015 HSE - Standard operating procedures to deal with the terrorist attacks on schools reg.circular
27.02.2015 HSE -Exam 2015- constitution of vigilance squads in districts - deputation of officials sanctioned
27.02.2015 Retirement on superannuation of the Gazetted ministerial officer wef 28-02-2015 AN
24.02.2015 Extra curricular activities in school - circular
24.02.2015 Conversion of Drawing Post Music - a case study
24.02.2015 Aided School Transfer against norms - petition disposed- orders issued - A case study
23.02.2015 SSLC - CE Mark Uploading - Instructions
23.02.2015 Local Holidays 2015 - Palakkad District
23.02.2015 LWA for 5 Years - Cancellation of unavailed portion of leave  in compliance with the judgment of Kerala High Court
23.02.2015 HSE - Invigilation option - Date Extended
23.02.2015 Right to information:Guidelines and Suo moto disclosure
21.02.2015 HSE -Transfer of Higher secondary school Teachers - Guidelines amended G.O.P No:37/2015 Gen. Edn dtd 6-02-2015
21.02.2015 HSE - Govt/Aided Schools - Guidelines for PTA Functioning reg No:10073/2014 Gen.Edn dtd 06-12-2014
21.02.2015 School Books available in E - Basta Portal(www.ebasta.in)
21.02.2015 Integration of nine more Banks with e-treasury portal sanctioned
21.02.2015 HSE -Deputy Chief Posting - Kasaragod District
21.02.2015 HSE - Name of Schools who have not furnished details of Chief for Higher Secondary Exam 2015| List |  | Circular |
21.02.2015 HSE -Posting of Deputy Chief- Circular
21.02.2015 HSE -First Year Candidate list Verification reg.Circular
21.02.2015 HSE - School level CE Monitoring - Modification in Schedule
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
19.02.2015
19.02.2015 D.Ed. Practical Guidelines
19.02.2015 Asram, Ekalavya, Model Schools - Appointment of Teachers
16.02.2015 Transfer of Gazetted Ministerial Staff reg-Circular
16.02.2015 Final Seniority list of Administrative Assistants
16.02.2015 SSLC EXAM 2015- Hall Ticket Published - Circular
16.02.2015 Introduction of New Scheme - Sukanya Samridhi Scheme for welfare of Girl Child
13.02.2015 K -TET Exemption granted to the Teachers appointed during 2014-15 for the period of 5 Years
13.02.2015 PEECS Center in Govt/Aided HSS - Instructions to Principals
12.02.2015 SSLC Final A list 2015 - Revised circular dtd 12-02-2015
12.02.2015 Local Holiday to All Govt. offices and Schools in Attapadi Tribal area on 18-02-2015 in connection with Malleshwara Temple festival
12.02.2015 Dying in Harness - Appointment of dependants in Aided Schools - Case Study
12.02.2015 HSE - Condonation on shortage of attendance reg.
12.02.2015 HSE - +2  Replacing defective Hall tickets reg
11.02.2015 SSLC A list 2015 - Revised circular dtd 10-02-2015
11.02.2015 SSLC A list 2015 Published - Circular
11.02.2015 HSE - Guest Teachers appointment in Govt.Schools reg.
10.02.2015 Free KSRTC Bus Travel upto +1 students sanctioned - order
10.02.2015 IT EXAM 2015 - Notification
10.02.2015
09.02.2015 Transfer, Posting to the cadre of Heads of departmental High Schools/AEO'S/TTI'S and equated categories
09.02.2015 Persons in service belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes -Temporary Exemtion from passing special Tests or departmental Tests - period of exemption extended
09.02.2015 Consideration of broken Service against regular vacancy being eligible for probation - Judgement
07.02.2015 Payment of Dearness Allowance to Govt.Employees and Dearness relief to pensioners-orders issued
07.02.2015 Transfer, Posting to the cadre of Heads of departmental High Schools/AEO'S/TTI'S and equated categories
06.02.2015 CE Marks Help file by PareekshaBhavan
06.02.2015 HSE -National ICT Award - Applications Invited
06.02.2015 Transfer,Promotion and Posting of Junior Superintendents
05.02.2015 Annual Examination Time Table | HS |HS Attached UP/LP | LP/UP | Muslim Schools |
05.02.2015 Transfer and Posting of officers in Gen.Edn.Dept
04.02.2015 SSLC Exam Valuation 2015 |Instructions|Circular| Website |
04.02.2015 SSLC Candidate List Correction Date Extended to 07-02-2015 Press Release
04.02.2015 HSE - Exam 2015 Dates
04.02.2015 Man Power statement for creation of Posts
02.01.2015 SSLC - A List - Final Print   reg.
02.02.2015 HSE - Lahari Virudha club reg.
02.02.2015 DPC Lower - 2015 Details of Cr Received/Defective CR's for the period not available
01.02.2015 Income Tax - Time Schedule for Govt Deductors
30.01.2015SSLC A list correction  - date extended - intimation from Pareeksha bhavan
30.01.2015 Pulluvan Thachar Caste included in state backward community list - Gazette Notification
30.01.2015 Cluster Training for LP/UP Teachers - urgent circular from DPI dtd 30-01-2015
30.01.2015 HSE  - Safety of children - Guidelines
29.01.2015
CWSN - SSLC Examination March 2015  | Dist. wise details -List 1| List 2 | Order |
29.01.2015 KSR - Commutation of leave into another kind of leave - clarification issued
29.01.2015 Noon meal Supervisory post - Govt. ltr  to DPI
29.01.2015
29.01.2015 PTA Activities in Schools - Revised Guidelines
29.01.2015 Retirement on superannuation of Gazetted Ministerial Staff
28.01.2015 Ration card Renewal - Direction from DPI
28.01.2015 General Transfer of Junior Superintendents
28.01.2015 Implementation of nodal officers for food security
27.01.2015 HSE - Concession to the students with special needs
26.01.2015 Distribution of Pre matric Scholarship- scheme 2013-14 -rectification of anomalies reg.
24.01.2015 SSLC Model Exam 2015 - Time table and circular
24.01.2015 Clarification on deployment of Govt.School Teachers
24.01.2015
24.01.2015
23.01.2015 SSLC  2015 A list  correction - Circular
23.01.2015
23.01.2015
23.01.2015
21.01.2015 Celebration of National Voters' Day-Administering of National Voters Day Pledge in all Government Departments and Educational Institutions-Instructions issued.
21.01.2015
20.01.2015 Unauthorised printing of TR 5 reciepts by aided schools of Kasaragod district - cancellation of leaves reg.
20.01.2015 HSE - Concession to the students with special needs
20.01.2015 HSE -  Appointment of Principals reg.
20.01.2015 HSE- BPL Scholarship- Arts, Sports and IED - application reg
20.01.2015 HSE - Applications of HSST's should be submitted through Principals
19.01.2015 Treasury deposits -Allowing interest to Personal deposit accounts of Educational Institutions - sanctioned
17.01.2015 Kerala state eligibility Test(K TET) - exemption orders issued
17.01.2015 HSE - National Award for Teachers - Nominations Invited
17.01.2015 HSS-NSS -Participation in Run Kerala Run
16.01.2015 HSS - Plus One - First Year Model Exam 2014-15 change in dates reg.
16.01.2015 HSS- NSS Grace mark Application and PAC
16.01.2015 HSE -BPL Scholarship Gen.Category Time extension reg.
15.01.2015 Important Notice from Spark to NPS subscribers
14.01.2015 HSE- Plus Two - Model Exam 2014-15 - Notification and Time Table
14.01.2015 LSS/USS Exam - Instructions to various levels of officers
14.01.2015 Childline activities - creating awareness among children - circular
14.01.2015 Scholarship for HS, HSS Students of economically weaker section of forward communities
14.01.2015 Palliative care Day on 15-1-2015 - directions and Pledge
13.01.2015 PSC - Departmental Test- January2015 - Time Table
13.01.2015 Final Seniority list of Senior Superintendents in the Gen.Edn Dept. for the period from 17-10-2010 to 17-09-2012
13.01.2015 HSE - Awarding Grace marks to the NCC Cadets in the Plus two examination for the year 2015
13.01.2015 Scheme for excluding creamy layer from the Socially and Educationally Backward Classes for reservation in admission to Professional Degree Courses
12.01.2015 Appointment in less than one academic year - Approval - case study- G.O (Rt)No:29/2015 G.Edn dtd 5-1-2015
12.01.2015 Approval of teachers appointed prior to 1-6-2011-case study-G.O (Rt)No:5791/2015 G.Edn dtd 31-21-2014
12.01.2015 Arabic language study -omission of the word Muslim from KER chaper XXIII 2 A1
09.01.2015 SSLC IT  Model Exam 2015 - Circular
09.01.2015 Promotion. Transfer and postings to the cadre of Heads of departmental High schools/AEO'S/ TTI'S
09.01.2015 Transfer and postings to the Heads of departmental High Schools/AEO'S/TTI'S
09.01.2015 HSE - Examinations 2015 Modifications/Additions supplementary to the notification dtd 26-09-2014
09.01.2015 HSE - OA NO's of  1175/2014, 416/2014, 1020/2014,1072/2014,1358/2014,1517/2014 -orders of the Honourable Kerala Administrative tribunal - complied with - order
09.01.2015 Forwarding of contingency bills to DHSE before Jan 31 reg
08.01.2015 National Teachers award  - 2014-15
08.01.2015 Transfer and Posting of Heads of Panchayath High Schools
08.01.2015 Provisional Seniority List of officers in the cadre of Senior Superintendents
08.01.2015 HSE - Principals Meeting - Kasaragod and Idukki
08.01.2015 Appointment in uneconomic schools- A case study-G.O.(Rt)No.5739/2014/G.Edn Dated, 29.12.2014.
08.01.2015 Appointment of Vidya Volunteers reg. Circular
08.01.2015 KEAM 2015 Prospectus modified
08.01.2015 55th Kerala School Kalolsavam - Identity Card
08.01.2015 Introduction of Balasanthwanam 2014 - Providing assistance for the treatment of cancer affected children
07.01.2015 Financial Year 2014-15 Aided School - School uniform for children -Sanctioned
07.01.2015 L.S.S/U.S.S Exam 2015 - Notification
07.01.2015
07.01.2015 HSE - Promotion and by transfer appointment and posting in the cadre of Principals in Govt. HSS
07.01.2015 HSE - Aided -Additional batches created in the post creation order for the academic year 2011-12 and 2012-13 academic years modified
07.01.2015 1. Circular
2.Seniority - Provisional list of U.D  Clerks 1.1.2006 to 31.12.2010
07.01.2015 D.Ed Second Semester Exam Results Published..Click here
06.01.2015 KEAM 2015 -online submision of application - Training programme for  HSST(Computer Science)
06.01.2015 How to update Mozilla firefox - a help file by maths blog
05.01.2015 HSE - Std XI and XII remittance of exam fee with superfine extended to Jan 12 -circular
04.01.2015 State level School Kalolsavam - Programme schedule
02.01.2015
02.01.2015
02.01.2015
02.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
31.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
30.12.2014 HSE - CE Monitoring 2014-15 Subject Council meeting
30.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
27.12.2014
27.12.2014 HSE - CE Monitoring 2014-15 Subject Council meeting
27.12.2014 HSE - One day Seminar on Scholastic backwardness among Higher Secondary children
26.12.2014 Snehapoorvam Padhati - Directions
26.12.2014 Aided School Judgement-G.O.(Rt)No.5676/2014/G.Edn Dated, Thiruvananthapuram,23.12.2014.
24.12.2014 Teachers Bank and Staff Fixation - Guidelines
24.12.2014 Restricted Holiday On March 12, 2015 to Government employees and Teachers belong to Nadar Community
24.12.2014 Educational allowances to the parents(employees) of disabled children - Clarification
24.12.2014 Income Deduction from Salaries during the Financial Year 2014-15 Circular
22.12.2014 Observation of observation of Good Governance Day on Dec 25 Letter to NSS Programme officers
22.12.2014 SSLC Examination March 2015- Erratum in Notification reg
22.12.2014 Distribution of Iron & Folic Acid Tablets to school Children - Circular
22.12.2014 35Th National Games -Run Kerala Run - Instructions issued
22.12.2014 HSE - Cancellation of regularisation of employees - without PSC Verification reg.
22.12.2014 HSE -CDIT - Cyber Darshan Awareness Training to Teachers about ill effects of Cyber Crimes
20.12.2014 Implementation of National Pension System - Applicability of the Scheme - Clarification issued
20.12.2014 Medical Reimbursement -Verification of essentiality certificate by competent authority- specification of admissible amount - Instructions to Heads of Dept.
20.12.2014 Reporting of anticipatory vacancies for LDC June 2015 G.O 25085/adv.c3/2014/P&RD dtd15/12/2014
20.12.2014 Reporting of anticipatory vacancies through email to KPSC orders issued 2474/adv.c3/2014/P&RD dtd 5-12-2014
20.12.2014 Revision of monthly work report.reg
20.12.2014 Instruction to file annual property statement on line for employees reg.
19.12.2014 Transfer and posting of Heads of Panchayath High Schools
19.12.2014 Exemption from Malayalam as Compulsory Subject in SSLC Exam 2015
19.12.2014 Transfer of Teacher in Ekalavya/Asram /Model residential Schools
19.12.2014 GPAIS - Extension  of Time limit for deduction  and remittance of Premium for the Year 2015
19.12.2014 Transfer and posting of officers in the cadre of HS/AEO'S/TTI'S
19.12.2014 HSE - CE monitoring Schedule 2014-15
19.12.2014 Std XII Remittance of fee date extended
19.12.2014 BPL Scholarship  - directions to Principals
18.12.2014 Public Entrance Exam Coaching Scheme -PEES Crash Course  - Circular
18.12.2014 Screening of Students film - Manal chigthrangal reg
18.12.2014
17.12.2014 Appointment to  the last grade Service -PSC  Verification and PSC Verification made mandatory for the regularization of service
17.12.2014 HBA Scheme extended to Panchayath/Municipality School Staff
17.12.2014 Kerala Right to service act 2012 -No separate application for the service of various Govt.departments
17.12.2014 Malayalam official language  - formation of new samithi  - orders issued
17.12.2014 Delay in disbursing Pensionary benefits -Imposing Penal interest reg.
17.12.2014 Snehapoorvam - Revised Guidelines |Website|
15.12.2014 Distribution of 'Daivadasakam' chart in Schools - Charts available in DDE offices - circular
15.12.2014 Public Entrance Exam Coaching Scheme - Crash Course through Victers Channel
13.12.2014 HSE - IInd Term Exam(Christmas Exam)- Guidelines
13.12.2014 HSS- Sanction accorded to purchase Lab Items for 401 Govt.Higher Secondary schools - Circular and list of articles to be purchased dtd 13-11-2014
12.12.2014 Cabinet gives approval for teachers’ package and teachers’ bank associated with it - Press release
12.12.2014 LSG Dept. - Birth/Death certificates downloaded from website - approved as authentic document - order issued
12.12.2014 Sampoorna - verification of data and photo uploading  of X Std Students  - Time limit
12.12.2014 Seniority list of  HSA'S from 1.1.2001 to 31.12.2006  - Service Card called for.
11.12.2014 Regularisation of Strike period
10.12.2014 Minority Prematric Scholarship - Circular to Schools
10.12.2014 Second Terminal Exam - 2014 collection of question papers reg
10.12.2014 Application for leave with out allowance - guidelines
10.12.2014 HSE -PTA Guidelines Modified - order
10.12.2014 Library Science Examinat|ion March 2015 Notification
10.12.2014 Promotion Transfer and posting of officers in the cadre of heads of HS/AEO'S and TTI'S
09.12.2014 Departmental Promotion Committee(higher/lower) -Submission of Confidential Report reg
09.12.2014 HM/AEO Promotion -Exemption from Department Test - Date extended
09.12.2014 HBA advance 2014-15 extension of date
09.12.2014 Attachment of Schools in  Muvattupuzha AEO
08.12.2014 Observance of Human Rights Day on 10 th Dec.
| Circular | Pledge |
08.12.2014 Equivalency  if Qualification for Posts included in the Special Rules - Issuance of Timely modification
08.12.2014 Parliamentary affairs Ministry - Representation of M.P'S In Govt.functions reg. - orders issued
08.12.2014 HSE - International Human Rights Day -All Govt.Institutions should take Pledge on Dec 10  - Circular
08.12.2014 Renewal of fixed deposits -Delegating the power to District Treasury Officers Sanctioned
06.12.2014 Holiday on 15-01-2015 to Govt.Offices and Educational Institutions in Thiruvananthapuram,Palakkad, Pathanamthitta,Idukki and Wayanad Districts on account of Thaipongal - orders issued
06.12.2014 Reporting of anticipatory Vacancies for LDC - orders issued
06.12.2014 Approval or Rejection of cases -proceedings of DPI
1.Order:KDi/EM2/7913/14/DPI 
2.Order:KDi/EM2/40119/14/DPI 
3.Order:KDi/EM2/65211/14/DPI
4.Order:KDi/EM2/77587/14/DPI
5.Order:KDi/EM2/84495/14/DPI
06.12.2014 Kerala State Schools Athletic Championship- Schedule of events
05.12.2014 Appointment in LWA Vacancies-Teaching/non Teaching staff clarification ltr No:50254/2014 dtd 27-10-2014
05.12.2014 Promotion - Last grade employees- Advance increment clarification cir No 41830 dtd 14/07/2014
05.12.2014 Discontinuing dissection of rare/endangered plants and animals in School laboratories circular No 41030/2013 dtd 5-10-2013
05.12.2014 HSE- Data collection of Lab Assistants(SC/ST) in Govt. HSS - urgent
04.12.2014 Implementing  E Treasury System- decisions taken in the meeting of  treasury director
04.12.2014 EAP - Field level Training of HSST'S in 6 core Subjects- Posting of RP'S reg.
04.12.2014 HSE - Remittance of Exam Fee for Std XI - date extended
04.12.2014 CWSN -SSLC Exam March 2014-15 District wise Details
04.12.2014 KGT Examination January 2015- On line Application
03.12.2014 HSE - Practical Evaluation - Zoology -Guidelines
03.12.2014 10 Pay Revision Commission - Tenure Extended to 30.6.2015
03.12.2014
03.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
02-12.2014
30.11.2014
30.11.2014
30.11.2014
28.11.2014 General Education Department-Qualifications and methods of appointment for the post of Headmasters Assistant Teachers and Special Teachers appointed to the Schools for the Handicapped-Modified-Orders issued.G.O.(Ms)No.245/2014/G.Edn Dtd,24.11.2014
28.11.2014 HSE - Awarding 3% Grace marks to facilitator students of Higher Secondary course ho secure 95% attendance in games related activities in the 35th National Games Kerala
28.11.2014 Prathibha Scholarship 2014-15 Rank  List Published..Click Here to View
27.11.2014
SSLC Examination March 2015 A list ARC/BT/CCC |B list Private |Form C | Form D | Form E/F |Form G |
27.11.2014 Noon meal cooking charges 2012-13 Clarification-DPI ltr dtd 21-11-2014
27.11.2014
26.11.2014
26.11.2014
25.11.2014 Login ID and Pasword alloted to Newly sanctioned Higher Secondary Schools to login to DHSE Portal-Circular
25.11.2014 HSE- Time Table of Second Term Exam 2014 Revised.Revised Time Table dtd 25-11-2014
25.11.2014 Displaying of Name boards of Official Vehicles in Malayalam Reg.
25.11.2014 Steering Committee to supervise the School curriculum and Syllabus reconstituted
25.11.2014 Re deployment of Surplus PET as  Part Time Instructors Through SSA Reg.
25.11.2014
KTET 2014 Rectified Answer Keys Click Here
24.11.2014
Kerala School Sasthrolsavam 2014-15 Programme Notice
24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014 Interest Free Medical advance - Inclusion of Date of Birth and Permanent Employees Number in the sanction Order G.O.P 98/2014 Fin 13-11-2014
24.11.2014 JRC A, B Level Exam postponed to Jan 10
22.11.2014 Revised Mid Term Exam Time Table
22.11.2014
22.11.2014 Permission for purchase of books for school library
22.11.2014 Provisional Seniority list of officers in the cadre of senior Administrative Assistant
22.11.2014 Provisional Seniority list to the cadre of joint Deputy Director,Deputy Director of education and DEO'S
21.11.2014 Transfer and posting to the cadre of departmental HS/AEO'S and TTI'S
21.11.2014 Teaching and Non Teaching Staff in local self governing dept.coming over to Govt.Service - option called for
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
KGT Examination January 2015 Notification
21.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
18.11.2014
Kerala School Sasthrolsavam(State Level) | Programme chart | Identity card |
18.11.2014
18.11.2014
17.11.2014
16.11.2014 PSC Departmental Test - Notification
16.11.2014 Cancellation of GO for the Appointmentof Part Time Instructor- SSA
17.11.2014 State Level School Sasthrolsavam2014 - Notification - change of date of extension of inauguration | Appeal Entry Form|Identity Card form |
16.11.2014 Higher Secondary +1 and +2 - Remittance of exam fee - Date extended
16.11.2014 HSE - Special Order Admission Details Entry & Verification of Total Admitted List : Instruction to principals
16.11.2014 PSC Departmental Test - Notification
16.11.2014 Nursery Teachers Education Course Exam March 2015 - Notification
15.11.2014 Observance Of Quami Ekta week from Nov 19 to Nov.25
15.11.2014 Kerala State Insurance Department - Amendment to revive lapsed Polices
15.11.2014 Preparation of database in respect of State Service Pensioners -PRISM (Pensioner Information System) - Entry of data of pensioners in PRISM - Holding the original Pension Payment Orders in treasuries
14.11.2014 State level C.V Raman Essay Writing Competition - Result
14.11.2014 Kerala School Sasthrolsavam  - Identity Card
14.11.2014 Posting of part time Instructor reg.
14.11.2014 Distribution of OBC Prematric Scholarship Reg.
14.11.2014 10th Standard equivalency 2014 Say Exam Hall Ticket - Click here to Download
13.11.2014 Mid Term Exam Time Table | HS Section |LP&UP |Circular|
13.11.2014 Transfer and Posting to the cadre of departmental HS/AEO'S and TTI'S
13.11.2014 RMSA Fund Utilization Circular
11.11.2014 Chithrarachana Competition
07.11.2014 Information regarding Management Training to DEO'S conducted by SIEMAT -Kerala
07.11.2014 Art Education included in School Curriculum
07.11.2014 HSE- Panchayath Schools -Option -Seniority list
07.11.2014 HSE -Haritham -Haritha Sparsham Competitions for students
06.11.2014 D.Ed Curriculum -Comments and creative suggestions invited -circular
06.11.2014 Inclusion of PIN Codein the name boards of Government Officers and the contact telephonenumbers & e-mail addresses of the senders in all Government Communications-Strict compliance-Reg.
06.11.2014 Providing Caste Certificate to the Nadar Christians(S.I.U.C) - Guidelines issued
06.11.2014 HSE - Awareness activities against alcoholism and drugs in Schools
05.11.2014 OBC Prematric Scholarship - Distribution through Direct Benefit Transfer scheme reg .
04.11.2014 Pension for Retired Employees -Guideline for Pension - orders issued
04.11.2014 Right to Service act - Instructions to RDD and Higher Secondary School Principals
04.11.2014 Monthly Financial Assistance for hemophilia affected - Guidelines amended - orders issued
04.11.2014 General Administration (Co-ordination)Department-NOTIFICATION-Public Holidays to the Public holidays underthe Government of Kerala during the calendar year 2015 G O. (P) No.304/2014
04.11.2014 General Administration (Co-ordination) Department- NOTIFICATION-Public Holidays under NI Act in Kerala for the Calendar year 2015 G.O. (P) No. 305/20l4
04.11.2014 ASAP - Institutions which are declared as Skill Development Centers (SDC) DO. Letter no. 101/SS
List of Skill Development Centers (SDC)
03.11.2014 National Pension System - List of PRAN missing Employees - Deptwise
01.11.2014 Sampoorna - Extension of date for correction in SSLC Students Details
01.11.2014 National Integration - observance of Quami Ekta Week from 19-11-2014 to 25-11-2014
01.11.2014 Eligibility to the family members of former Govt.Employees who were in receipt of compassionate allowance - Clarification
01.11.2014 Concession to children with special needs(CWSN) appearing D.Ed Examination - November 2014
31.10.2014 Public Holidays for the Calendar year 2015 - Notification- G.O.P 305/2014 dtd 31/10/2014
31.10.2014 Obtaining Duplicate/ Triplicate Certificate from VHSE -Revised directions
31.10.2014 Department Test Training to SC, ST  Students
31.10.2014 Paithrukam -Kerala Piravi - Guidelines on activities in Schools by Diet Thrissur
31.10.2014 Right to Education Act-Notifying local authorities and Preparation of activity mapping for local authorities-Orders issued.
31.10.2014 B.Ed Course 2014-15 Selection of candidates under departmental Quota
31.10.2014 HSE- School Kalolsavam -Fund sharing -Directions to Principals
31.10.2014 HSE -NSS - National Integration Journey -List of Selected officials and Volunteers
31.10.2014 HSE- International Book Fair and Science Fair - Directions
30.10.2014 SSLC Exam March 2015- Orientation Programme for HM's Reg.
30.10.2014 SIEMAT - Kerala - Management training
30.10.2014 HSE - Remittance of fee for std XI - date extended
30.10.2014 HSE -Field level training of HSST - Constitution & Orientation of monitoring Team
29.10.2014 Observation of 31st October 2014 as Rashtriya Sankalp Divas(National Re dedication Day) reg.
29.10.2014 Appointment of Employees on Daily Wages - Enhancement of Daily Wages in respect of Various Categories - Orders issued
29.10.2014 Eligibility to the family members of former Government employees who were in receipt of compassionate allowance - Clarification
29.10.2014 HSE - Training Program for Headmaster & computer teacher of newly upgraded schools - Venue change reg.
28.10.2014 National Pension System - Deployment of Personnel from treasury Department to Finance NPS Cell - Extension for a further period of three months -Sanction accorded
27.10.2014 Duplicate admission - Govt/Aided Schools - Chance given to Schools to remove or edit details up to 30-10-2014 5.00 PM
27.10.2014 SSLC Examination March 2015- Appointment of deputy chief supdt in Gulf Region  -Circular
27.10.2014 SSLC Examination March 2015- Appointment of deputy chief supdt in Lakshdweep -Circular
27.10.2014 First and Higher Certificate Examination in Physical Education March 2015 -  Notification
27.10.2014 Malayalam - Sreshta Bhasha -Bharana Bhasha Celebrations - directions
27.10.2014 Transfer/postings to the cadre of heads of departmental HS/AEOs/TTIs
27.10.2014 Special School Kalolsavam 2014-15 Report
27.10.2014 Diploma examination in Language Education (DLED) Hindi, Arabic,Urdu – March - 2015- Notification
27.10.2014 HSE - Training for Scout masters VI Batch - Change of Venue reg.
25.10.2014 K TET 2014 - Answer Keys - Category 1 Category 2  category 3  Category 4
25.10.2014 NuMats Registration(Sub District level) Date Extended
25.10.2014 Time bound Higher Grade - Granting belated option - Case Study
25.10.2014 Injury during  duty time - Special Disability Leave Sanctioned - case study
25.10.2014 Appointing Protected Teachers in newly upgraded Schools - Case Study
25.10.2014 Kerala State - Bharath Scouts & Guides Token Flag price enhanced to Rs.10 G.O
25.10.2014 THSLC Exam March 2015 Notification
25.10.2014 AHSLC Exam March 2015 Notification
25.10.2014 SSLC (Hearing impaired)Exam March 2015 Notification
25.10.2014 THSLC(Hearing impaired) Exam March 2015 Notification
25.10.2014 HSE - Directions to Principals under RDD Tiruvananthapuram
24.10.2014 HSE - IED Scholarship - by Janakeeyasoothranam prog.directions
24.10.2014 SSA Director's letter about cluster training to primary Teachers
24.10.2014
24.10.2014
23.10.2014
23.10.2014
21.10.2014 Application form for interest free medical advance to Govt Employees
21.10.2014 National Pension System - Delay in Registration of employees coming under NPS - Instructions
21.10.2014 Payment of Pensionary benefits -Form of LC/NLC issued-Modified Circular No 90/2014 dtd 08/10/2014
21.10.2014 Payment of Pensionary benefits -Form of LC/NLC issued-Circular No 5/83 Fin dtd 09-02-1883- Modified orders issued.
20.10.2014 Transfer,Promotion and posting of officers in the cadre ofADPI,DDE & DEOs
20.10.2014 Permanent/Temporary relinquishment of promotion as Headmaster/Headmistress in panchayath High Schools
20.10.2014 Training programme for Headmasters and Computer Teachers of New  and upgraded Higher Secondary Schools
20.10.2014
20.10.2014 HSE - Sugama Hindi Pareeksha - Directions to Principals
20.10.2014 HSE - Application Invited for Self Financing NSS units
19.10.2014 Backward Communities Development- Pre-matric Scholarship Distribution-G.O.No.90/14/dt 10/10/2014.
18.10.2014 Snehapoorvam' Project- Guideline renewed - Orders issued.
18.10.2014 Kerala Financial Code Vol.Form 58 incorporated - orders issued
18.10.2014 Transfer and deployment of Surplus Teachers HSA - Core Subjects - Kasaragod District
18.10.2014 Transfer and deployment of Surplus Teachers HSA (Language) Teachers - Kasaragod District
18.10.2014 Transfer and deployment of Surplus PD Teachers/LPSA/UPSA(Malayalam)  - Kasaragod
18.10.2014 HSE - Std XI Revaluation  and Scrutiny - date of submission reg.
18.10.2014 Special School Kalolsavam - Change of date
17.10.2014 SSLC Exam March 2015 - Notification
17.10.2014 Approval of appointment in uneconomic Schools - Appeal - Case Study
17.10.2014 Conversion of Drawing post into Physical Education Post - Revision Petition - Case Study G.O.
17.10.2014 HSE - Application invited for starting Kalakshethra centres in Higher secondary Schools
16.10.2014 District Merit Scholarship - Notification
16.10.2014 HSE - Plus One admission to the Year 2014-15 Marginal Increases in Seats Allowed..Orders issued
16.10.2014 HSE - Improvement /Supplementary Exam -Sanctioning of Scribes to CWSN students..Permission Granted
16.10.2014 National Pension System -Crediting arrears of Pay and Dearness allowance in respect of State Govt.Employess to GPF - Clarification
15.10.2014 Backward Communities - Revised eligibility Criteria for applying Prematric Scholarship.
15.10.2014 Digitalizing the History of Schools completed Shatabdi reg.
15.10.2014 Essay Competition for Higher Secondary Students by Bamboo Mission..Direction to Principals
14.10.2014 Conducting Sub District/ Revenue District IT Fair  - Guidelines
14.10.2014 Second Terminal IT Exam Circular
14.10.2014 Media Award  54th School Kalolsavam Press release
14.10.2014 School Health Programme -Providing albendazole to students reg.
13.10.2014 Granting of recognition to Unaided Schools following State Syllabus -Time extended for submitting Applications
13.10.2014 Enhancing Travelling Allowance of office attendants performing  Treasury Duty Sanctioned G.O(P)202/2014 Fin dtd 31-05-2014
13.10.2014 HSE - National Integration Journey Reg.
13.10.2014 HSE - Application for IED Grant -Instructions to Principals
13.10.2014 Swach Bharath Swach Vidhyalay Abhiyan reg
13.10.2014 Sugama Hindi Pareeksha reg
13.10.2014 Foreign Tour of Govt.Officers, Executives,Directors etc. Instructions issued
10.10.2014 RTE Act - Notifying local authorities and preparation of activity mapping for local authorities
09.10.2014 Govt/Aided Schools - Instructions to verify UID Details
09.10.2014 Inter District Transfer of Teachers
08.10.2014 Road Safety Pledge to be taken in School Assembly
08.10.2014 Transfer and Postings to the Heads of Departmental HS/AEO'S/TTI'S
08.10.2014 ICT Training for HSA'S and Newly Promoted HM's
07.10.2014 OBC Prematric Scholarship - Guidelines, Application. Circular  and List of OBC Communities
07.10.2014 Appointment of BRC Trainers on deputation Basis
07.10.2014 Two family Pensions for Military and Civil Employment..Orders issued
04.10.2014 Public Holiday to Educations Institutions and Govt.Offices on 06-01-2014 G.O Dated 04-10-2014
04.10.2014 Gandhi Jayanthi Online Quiz for High School Students
04.10.2014 NuMATS Registration Date Extended  ltr dtd 30-09-2014
04.10.2014 Compassionate Employment Scheme -Seniority Guidelines rectified ..Orders issued
04.10.2014 Gandhi Jayanthi Quiz on 07-10-2014 at Vanchiyur, Thiruvananthapuram
04.10.2014 HSE - Student centric programme -Special Program for career guides at RGNTYD -Deputation of Staff reg
03.10.2014 Wages of School Counselor enhanced G.O
02.10.2014 October 6 th Public Holiday to Educational Institutions - Press Release
02.10.2014 Inspire Award - Selected Students list 
02.10.2014 State Level Role Play Competition on 10-10-2014 at Kerala Gandhi Smaraka Nidhi Thycaud
02.10.2014 Online Quiz Programme in Connection with Gandhi Jayanthi Varaghosham
01.10.2014 Higher Secondary -Financial Assistance to IED Students under RDD Ernakulam-Application called for
01.10.2014 Higher Secondary Examination March 2015 Notification
01.10.2014 Clean Campus-Safe Campus- Celebration of Gandhi Smriti from October 2 to Oct 10 reg
01.10.2014 HSE - Plastic Collection drive on Oct 2
30.09.2014 Higher Secondary - Study Tour - Regulations
30.09.2014 Swatchatha Bharath mission Pledge(Swatchatha Shapath) to be taken on October 2nd in Govt. Institutions  | Pledge | Circular |
30.09.2014 Gandhi Jayanthi Celebrations DPI'S ltr to DDE'S dtd 22-09-2014
30.09.2014 Promotion during the currency of Penalty of withholding increment or  without cumulative effect under KCS(CC&A) Rules reg
30.09.2014 Logo invited for Vidyarangam kalasahithya Vedi
29.09.2014 OBC Prematric Scholarship - |Guidelines |Application|
29.09.2014 Time Table -Muslim School Calendar-Change of Date
29.09.2014 Permanent/Temporary relinquishment of HM'S/AEO'S
29.09.2014 Seniority List of Junior Clerks Circular  List
29.09.2014 HSE - Procedures to be followed while taking Disciplinary Action against students - Instructions to Principals
29.09.2014 Complete D A Chart
29.09.2014 WIFS Presentation on Uploading  Data from Schools
29.09.2014 WIFS Presentation on Anaemia Prevention
29.09.2014 Collection of Details about employees with Disabilities
29.09.2014 HSE - By Transfer appointment of HSA/UPSA/LPSA as HSST
27.09.2014 Higher Secondary - School codes alloted for Newly Sanctioned Higher Secondary Schools
27.09.2014 Collection of Staff Details of Management Schools  DPI'S Letter to Corporate Managers/Managers having more than one school.. DPI ltr dtd 26-09-2014
27.09.2014 Aided Status to Special Schools..Application invited from Schools  circular dtd 17-09-2014
27.09.2014 Honorarium to the Staff of Pre Primary Section in Aided Schools
27.09.2014 Higher Secondary - Celebration of Gandhi Smriti and Clean Campus drive reg. Circular
27.09.2014 HSE- Special Fee remittance/utilization & opening of PD account reg
26.09.2014 Wild life week celebration during Oct.2 to 8 Pledge to be taken by Govt.Officials & Students on 06-10-2014
26.09.2014 Conducting Sanskrit Camp 2014-15 ..Directions
26.09.2014 Sanskrit Education-Purchase of Library books reg.
25.09.2014 NuMATS circular 2014
25.09.2014 Gen Edn.Review petition No:347-348 of 2014(state of Kerala Vs T.S Nadeera &another)reg appointment of protected Teachers in Aided Schools.
25.09.2014 General Transfer of Higher Secondary School Teachers - amended order dtd 22-09-2014
25.09.2014 Backward communities -Prematric Scholarship distribution-Revised Guidelines G.O 80/2014 dtd 19-09-2014
25.09.2014 Submission of Service Card of primary HM'S
24.09.2014 K-TET EXAM 2014..Instructions to DEO'S
24.09.2014 World Space Week - |Notification| |Guidelines|Handbook| Poster| Resource material|
24.09.2014 Mobilization of additional resources for State-Revision of non tax revenue items..orders issued
23.09.2014 Prime Ministers award for excellence in public administration for the year 2013-14-Nomination called for
22.09.2014 Transfer and Posting officers in the cadre of DEO'S
22.09.2014 Honorarium to the part time Urdu Teachers for the Year 2014-15 reg.
22.09.2014 Sanskrit Education -Periods alloted in LP Schools
22.09.2014 Provosional List of Transfer of Resource Teachers under IEDSS working on contract basis
22.09.2014 Promotion of last grade servants as clerks -Service card called for- Kannur district
22.09.2014 Vacancy position of government schools in Kannur Dist.Transfer request called from teachers who have been retained 1:35,1:30 ratios
19.09.2014 National Level Painting Competition on Water Conservation Letter   Proforma
19.09.2014 House Building Advance to State Govt.Employees for 2014 -15 | Circular  | Combined Seniority List 
19.09.2014 Transfer and Posting of Superintendents & Head Clerks
19.09.2014 List of Beneficiaries of IDMI Scheme
18.09.2014 HSE- Instructions to Principal - in charge of new Schools
18.09.2014 HSE-Science Fair- Collection of 1 Rupee from Students for Gold Cup Reg.
18.09.2014 Transfer and Posting of officers in the cadre of PA to DEO'S
18.09.2014 Ratio Promotion in the cadre of Senior Superintendents and equated categories
18.09.2014 Transfer and posting of Senior Superintendents and appointment of Senior Superintendents
18.09.2014 Anganwadi functioning g along with pre primary - Clarification
18.09.2014 Special issue of 5 Kg rice to School students covered under mid day meal scheme during Onam season - Modified order
18.09.2014 Phone Numbers of DPI Office
18.09.2014 Reporting Existing vacancies to PSC reg.Circular
17.09.2014 Govt order about the Revised Time schedule for Higher Secondary Schools (9AM to 4.45PM)
17.09.2014 Staff Fixation : Teachers Bank - Employee details collection
16.09.2014 HSE - Enrolment date for NSS unit extended to 25-09-2014
13.09.2014 KER Amendment - Recruiting of Teaching and Non-Teaching Staffs in Aided Schools
13.09.2014 Minority Prematric Scholarship Login/Verify Date Extended to 16-09-2014
12.09.2014 HSE - G.O Related to Panchayath HSS
12.09.2014 HSE - Subjects - Training at Kozhikode from 17-09-2014 to 20-09-2014
11.09.2014 Permission Granted for boating in Idukki & Cheruthoni Dams from 01-09-2014 to 30-09-2014
11.09.2014 Treasury Fixed Deposits- Revision of Interests
11.09.2014 HSE- Panchayath Schools taken over by Govt- amendment in Seniority,Promotion ,Grade ,Transfer
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
Prime Minister's Speech on Teacher's Day
NIC Webcast - DD News - Rajya Sabha TV - PMO
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
05.09.2014 Transfer and Postings of Teachers 2014-15 Provisional List
05.09.2014 General Transfer & Postings of HSA -DDE Kannur
05.09.2014 HSE - Transfer of Principals of GHSS
04.09.2014 Staff Fixation 2014-15 -Collecting retrenched Teachers list
04.09.2014 Staff Fixation 2014-15-deployment of retrenched/protected teachers in parent school
04.09.2014 HSE- Kerala NSS Awards declared
04.09.2014 National Means cum Merit Scholarship-2014-2015
04.09.2014 State Level National Talent Search Exam-2014-15
03.09.2014 Final list of eligible candidates who belong to backward communities and secured A+ in  plus two exams
03.09.2014
03.09.2014
02.09.2014 Govt.Servants -Conduct Rules amendment-Holding Key Positions in Communal & Religious groups reg.
02.09.2014
02.09.2014
02.09.2014 Final Seniority list of Kannada Knowing HSA'S
01.09.2014 Onam - 5kg Special Rice to students enrolled in noon meal program
01.09.2014 Noon Meal - Cook - Festival Allowance
01.09.2014 Multi Grade Learning Centers(MGLC) - Onam Allowance
01.09.2014 Promotion, Transfer and Postings of officers in the cadre of Heads of department as AEO'S & TTI'S
01.09.2014 Promotion and postings of HSA'S in the cadre of Heads of Panchayath High schools
01.09.2014 HSE -II Year Onam Exam Scheduled to be held on 02-09-2014 postponed to 04-09-2014 in Kannur Dist
01.09.2014 Kerala Sastramela - 1 Kg.Gold Cup  | Press Release | Circular | Annexure I |Annexure II|
30.08.2014 Festival to Pre Primary Teachers , Ayas and Cooks attached to Govt.Schools
30.08.2014 Special Team from the treasury for the verification of Spark data with details in service book-instructions
30.08.2014 Vigilance-Surprise inspection and checking Squad constituted to inspect Officers &Educational institutions
30.08.2014 HSE- Permission granted to conduct Dakshina Bharath Hindi Prachar sabha Exam in HSS
30.08.2014 53rd National Teachers Day Celebration & Award Distibution..Notice
29.08.2014 Eligiblity test for admitting students from UnAided Schools to GOvt/Aided schools - directions from the state child right commission to withdraw G.O 817/14 DPI dtd 18-02-2014
29.08.2014 List of Government Schools without Toilets
29.08.2014 Reporting anticipatory Vacancies upto Dec 31- 2015 before September 1..circular and format
29.08.2014 General Transfer 2014-15 Directions- circular III
29.08.2014 HSE- Teachers Day and congratulations to award winners by NSS
2908.2014 Teachers Day- Prime ministers Address live telecast should me made available to students
29.08.2014 D.Ed Second Semester Revaluation Circular
28.08.2014 State Teachers Award 2014 -15 - Notification
Primary Section | Secondary Section
28.08.2014 Effective Minimum effective strength for linguistic minority(Kannada) schools G.O No:162/14 dt.20-08-14
28.08.2014 Promotion and transfer and posting to the cadre of the Heads of departmental HS/AEO/TTI'S dtd 28-08-14
28.08.2014 Transfer and posting to the cadre of departmental HS/AEO/TTI'S dtd 28-08-2014
28.08.2014 Special Team from the treasury for the verification of Spark data with details in service book
28.08.2014 Promotion & posting of officers in the cadre of departmental HS(Linguistic minority Tamil)
28.08.2014 Re arrangement of excess teachers reg. letter to DDE Thiruvananthapuram from DPI dtd 26-08-2014
27.08.2014 Minority Prematric scholarship- login date extended.circular dtd 26-08-2014
27.08.2014 Noon meal -Pre primary section cancellation of circular reg .inclusion of Pre primary in noon meal scheme
27.08.2014 Service card verification - Clerical post
27.08.2014 Staff Fixation 2014-2015 : Aided school Non Teaching Staff salary
27.08.2014 HSE - Probation in the cadre of HSS Pricipals in Govt Schools
26.08.2014 1 Rs Collection from each student for the 1 KG Gold cup to the State Sasthramela Winners
26.08.2014 Adhoc Bonus & Festival allowance to Govt.Employees sanctioned
26.08.2014 Onam Advance to employees sanctioned G.O
26.08.2014 Special Concessions for students not studying in Malayalam
26.08.2014 Basic infrastructure facilities available in School
26.08.2014 Temporary appointment of daily wages Teachers
26.08.2014 35 - National Games Service of Govt.Employees reg
25.08.2014 Onam Exam Scheduled to be conducted on 26-08-2014 postponed -  press release
25.08.2014 Details of Toilets, Urinals, Drinking water Facilities in Schools should be given to DPI before 29.8.2014 - Press Release
25.08.2014 SchoolUrinals/Toilets - maintaining cleanliness...circular
25.08.2014 Teachers Bank - Collection of employee details-correction and updation reg
25.08.2014 First Term Examination -Smooth conduct of examinations due to ABVP strike dpi ltr dtd 25-08-2014
25.08.2014 HSE - Request for inclusion of students in admitted students list who were wrongly updated as non join by schools..orders issued
25.08.2014 Career advancement  scheme to directly appointed professionals in service - clarification
23.08.2014 General Transfer of Heads of departmental High Schools/TTI'S/ AEO'S
23.08.2014 Staff fixation 2014-15 - rearrangement of excess employees circular dtd 23-08-2014
23.08.2014 Management training for officers in DPI/DDE/DEO/AEO
22.08.2014 Prematric scholarship -2013-14 incorrect bank details for correction- circular and list of beneficiaries -  PDF format  Editable format
22.08.2014 HSE -Seat distribution for additional batches in existing Higher secondary schools
22.08.2014 Constitution of Kerala Administrative Service -Report approved
22.08.2014 Various professional colleges,HSE, VHSE - admission to other backward classes - education benefits sanctioned
22.08.2014 Mandatory reporting of child abuse cases to child welfare committee, childline or police station
22.08.2014 Ravuthar community included in Muslim OBC G.O
22.08.2014 HSE -Seat distribution for additional batches in existing Higher secondary schools
22.08.2014 Higher Seconday - Onam Exam- Modified Time Table
22.08.2014 HSE-Reposting of HSST (junior)Economics
22.08.2014 HSE - ASAP - meeting on 25th August reg
21.08.2014 HSE - New School and Additional Batches - Kannada & Arabic languages sanctioned instead of Malayalam and Hindi  in linguistic  minority areas-Revised Proceding dated 21/08/2014
21.08.2014 Revised provisional seniority list of HSA'S for the period from 01-01-1997 to 31-12-2000
21.08.2014 Higher Secondary - Transfer of Principals 2014 -15
21.08.2014 HSE -SCERT -RP Workshop - Eng &Maths
20.08.2014 Admission to Newly allotted Schools and additional Batches -Revised Schedule-circular dtd 20-08-2014
20.08.2014 New Schools and additional Batches-Revised proceeding dated 20-08-2014 | Annexure |
20.08.2014 Cash Award for SC Students who got A Grade in School Youth Festival
20.08.2014 Appointment of part time instructors - Regarding
20.08.2014 Press Release on National Teachers Day celebration
20.08.2014 Diet- Appointment of Principal and Senior Lecture -Transfer and Postings
20.08.2014 Text Book Second Vol Indent Submission
20.08.2014 SCERT- SRG - Workshop - Arabic,Physics,Comp.Sci/Application,Chem,Malayalam
19.08.2014 Final Seniority list of Tamil knowing HSA'S eligible for out of turn promotion as HM
19.08.2014 New common bill form for non salary claim such as PF, SLI, TA etc
19.08.2014 Training in Regional Institute of English Bangalore for High school English Teachers
19.08.2014 HSE -First year improvement exam -center sanctioned  in Gulf region - New Indian Model HSS Dubai
19.08.2014 HSE -Onam Exam Notification and Timetable
19.08.2014 Admission to New Schools and additional batches..instructions to Principals to stop admission procedure temporarily
19.08.2014 HSE - First Year Improvement Exam-Change of date of Valuation reg
19.08.2014 KSR- Special casual leave to officers having children undergoing chemotherapy, Dialysis & affected with Aids
18.08.2014 Scheme of work 2014-15 Information Technology
18.08.2014 Scheme for promoting young talents in science by Kerala State Council for Science, Technology and Environment
18.08.2014 List of OBC Communities which are eligible for educational concessions as is given in OEC
18.08.2014 HSE - General Transfer 2014-15 online application invited
18.08.2014 Regular service of aided school teachers who lost the post due to division fall
18.08.2014 Transfer of employees under Aided/Corporate Management Schools
18.08.2014 Transfer, promotion, grade and seniority of the staff under the Local Self Government body
18.08.2014 HSE-SCERT RP Workshop - Economics, Pol.Sci,History, Sanskrit
16.08.2014 Staff Fixation-Additional Division Verification of UID/EID in all schools - DPI letter dated 14-08-2014
16.08.2014 Prematric Scholarship 2014-2015
16.08.2014 HSE - Newly Sanctioned Higher Secondary Schools & Batches -indenting for Text Books-Directions
16.08.2014 HSE- QIP_Snehapoorvam..Non Submission of details by certain schools reg
16.08.2014 Higher option for General Transfer Categories
15.08.2014 Scheme of work (revised) | HS | UP| LP |
14.08.2014 National Means Cum Merit Scholarship Exam 2014-15 reg
14.08.2014 Admission to New School and New Batch batch-Additional information
14.08.2014 Observance of Sadbhavana Divas on August 20th August  reg..circular and Pledge
14.08.2014 Higher Secondary General Transfer2014-15 reg
14.08.2014 HSE -Regional conference of NSS Program officers reg.
13.08.2014 HSE - Independence Day Celebration reg. Circular
12.08.2014 SSLC 2015 - CWSN regarding
12.08.2014 Statutory Audit of RMSA for the year 2014-15 Details required for Audit
12.08.2014 National School Games 2014-15
12.08.2014 National Talent Search Exam 2014-15
12.08.2014 Scheme of Work 2014-15  |HS |UP |LP|
12.08.2014 Term Evaluation - 2014-15 Primary School
11.08.2014 Monitoring Proforma - HM self Monitoring and Asst.Teachers class monitoring|
11.08.2014 HSE- Residential creative workshop for SRG Training in Sociology- directions to the participants and Principals
09.08.2014 Independence Day Circular
08.08.2014 New Schools and Batches -Courses Sanctioned Order
08.08.2014 Admission Procedure and Schedule in Newly sanctioned schools and additional Batches
08.08.2014 Prematric Scholarship 2014-15 extension of date reg.circular dated 07-08-2014
08.08.2014 HSE -Teachers Award - Entries invited
08.08.2014 HSE -Astanga -Mega Ayurvedic Expo Reg
07.08.2014 Staff Fixation 2014-15 Deployment of excess Teachers in Govt.Schools-clarification from the DPI -Letter dtd 06-08-2014
07.08.2014 Xth Equivalency Exam2014 -Question paper indent and appointment of invigilators regarding..letter to DEO's from the commissioner of Examinations
07.08.2014 National Integration Essay Competition
06.08.2014 School Parliament Election -Modified circular Model Nomination Form
06.08.2014
06.08.2014 Pay Revision Comission Questionaire - |Malayalam Version |English Version|
06.08.2014 Provisional Seniority list of Kannada Knowing HSA'S eligible for out of term promotion as HM 2014-2015
06.08.2014 Districtwise Transfer 2014-2015 reg.uploading vacancies based on staff fixation 2014 and time schedule
05.08.2014 Staff fixation 2014-letter from DPI to DDE'S dtd 05-08-2014
05.08.2014 State level inspire award exhibition at Kollam on 14/08/2014 -request to forward the list of selected students
05.08.2014 Official Languages Awards-Nominations invited
05.08.2014 Higher Secondary Scout and Guides -Training for scout masters 5th Spell circular dtd 05-08-2014
05.08.2014 Staff Fixation online entry reg.Letter from DPI to ALL DDE/DEO/AEO's dt 04-08-2014
05.08.2014 HSE -Additional skill acquisition program- starting skill training program for newly selected schools -  circular
05.08.2014 HSE-NSS Pre Republic day parade camp -selection of volunteers reg.circular
04.08.2014 HSE- First Year improvement Exam Revised Date of Exam
04.08.2014 First Terminal Exam Time Table |HS Section | | UP Section | Muslim Schools |
04.08.2014 HSE - By Transfer appointment of HSST (Jr) as HSST (Hindi)
04.08.2014 Tribunal order about primary Hm Promotion
04.08.2014 TTC 2014-  Exam  Revaluation Form and Circular
04.08.2014 TTC 2014- Exam RAL candidates Result - Circular
04.08.2014 Medical certificate of disabled persons-Representative from the Medical Education department also included in the committee..order
02.08.2014 Reporting Vacancies to PSC through e mail - amended orders issued-No:1534/P&AR.C3/2014dtd 24-07-2014
02.08.2014 10th Standard Equivalency 2014- New Centres
02.08.2014 K TET |Prospectus |Syllabus- Category I | Category II | Category III |Category IV |
02.08.2014 Higher Secondary Ist Year Improvement Exam August 2014 - Hall Ticket distribution reg.
02.08.2014 Residential Training For HSST'S in rare subjects-  Teachers deputed for Plus one improvement Exam are exempted from attending the training - Circular dtd 02-08-2014
02.08.2014 Shine John Memorial Inter School Quiz Competition - invitation
01.08.2014
01.08.2014 Subject Combination of Newly Sanctioned Schools
01.08.2014 Staff Fixation 2014-15 Disbursement of Salary from 15-07-2014 Circular
01.08.2014
01.08.2014 Setting up of online receipt acounting system (e-treasury) process flow - approved
01.08.2014 Transfer and posting of HSA'S in Panchayath High Schools
01.08.2014 New Common Bill Form for drawing non salary claims -renamed as Form 59(C)
31.07.2014 Know & Get Scholarships - An article by Malayala Manorama
31.07.2014
30.07.2014 Staff fixation2014 - Letter from DPI to DDE/DEO/AEO'S dtd 30-07-2014
30.07.2014 School parliament Election postponed ..DPI ltr dtd 30-07-2014
30.07.2014 Income Tax deductions from the Salary of Government Employees.Instructions
30.07.2014 Plus One admission-Inclusion of details of adm. to Management Quota and UnAided Schools in Central Admission Registry -Instructions
30.07.2014 Retirement of Anganwadi workers Restricted to age 62..Orders issued
30.07.2014 Sanskrit Week Celebrations from 7th Aug to 13th August ltr form MHRD dtd 20-06-2014
30.07.2014 Higher Secondary- NSS Enrolment reg. Circular
27.07.2014 Urdu Higher Exam March 2014 Results -  Click Here
27.07.2014 Nursery teachers Education Course Exam March 2014 Results  - Click Here
26.07.2014 Conducting Grama Sabhas during working days in schools - Instructions issued.
26.07.2014 Compassionate Employment Scheme - Fixing of Norms regarding service conditions of appointees recruited against supernumery posts -orders
26.07.2014 Promotion,Transfer & Posting of officers in the cadre of departmental HS/AEO/TTIs
25.07.2014 DPI Press release about disciplinary action against Teachers
25.07.2014 Higher Secondary Plus One improvement exam Aug 2014 -permitting students from Gulf Schools to write exam in Kerala reg
25.07.2014 Higher Secondary -career day celebration -Directions to principals
24.07.2014 Implementation of OSS in state schools  - circular
24.07.2014 Option for Notional Grade questionaire-HM's Magazine by KPPHA July 2014
24.07.2014 Minority Prematric Scholarship - extension of Date Notification    Circular
24.07.2014 Rastriya Indian Military college -Entrace Exam 2014 reg.Circular
24-07-2014 Urika Kerala Knowledge fest
24.07.2014 Art 2014-All Kerala Painting competition for HS & HSS -Pencil drawing &Water Colour
23.07.2014 Transfer and posting of officers in the cadre of departmental HS linguistic minority Kannada- order
23.07.2014 Early Disbursement of Pay and allowances to Muslim employees of state govt.G.O.P 305/2014 dtd 23-07-2014
23.07.2014 Promotion of Last Grade Servants as Clerks and Typists - Clarification G.O.P 21/2014 dtd 19-07-2014
23.07.2014 Department Test July 2014 - Instructions to candidates
23.07.2014 List of Books selected for libraries in Govt Schools
23.07.2014 Ma Nishada My dream Kerala -Permission to conduct painting competition in schools-ltr
22.07.2014 DA Arrear -crediting to PF Accounts -Time Limit Extended
22.07.2014 Income Tax -TDS Instructions Issued ltr No:64314/2014 fin dtd 16-07-2014
22.07.2014 By Trasfer appointment of HSST Arabic Junior as HSST Arabic
22.07.2014 Higher Secondary -Scout and Guides- Training for guide captains - IV th Batch reg.
21.07.2014 Staff Fixation-Deployment of surplus Govt.School Teachers -Instructions
21.07.2014 Option for notional grade for primary & High school Headmasters..G.O.(P)290/2014 fin dtd 16-07-2014
21.07.2014 Illegal collection of money during admission to Plus one  reg.
21.07.2014 School Parliament Election 2014- 15
19.07.2014 Sanskrit Day  - Pledge
19.07.2014 C -TET September 2014 | Notification | Website |
19.07.2014 Transfer,Promotion,Grade,Seniority of Teaching&Non-Teaching Staff in Self Govt.Schools
19.07.2014 SCERT -Meeting of Aided school Managers and representatives of Recognised Teachers union postponed
19.07.2014 Higher Secondary New Time Table Circular dtd 07-07-2014
19.07.2014 CWSN Medical Camp 2014-15 reg
18.07.2014 Higher Secondary  - Plus One Admission -Marginal increase in seats allowed order dtd 18-07-2014
18.07.2014 Subrato Mukharjee  cup foot ball championship reg.
18.07.2014 HSE -Special School Teachers-Qualification and method of appointment modified -circular
17.07.2014 Competitions for Teachers in connection with Teachers Day - DPI Circular
17.07.2014 HSE - Scout & Guides - Training for Scout masters - Third batch from 21st July to 27th July
17.07.2014 Mutual or Inter departmental Transfer from one unit  to another in the same department or from one department to another dept.
17.07.2014 Format of declaration on the authenticity of students who have not received UID/EID - Classwise   pdf
17.07.2014 Competitions for Sanskrit Teachers in connection with State level Sanskrit Day Celebration
17.07.2014 National Pension System - mobility to state employees appointed into the service on or before 31-03-2013 & reappointed in various institutions on or after 01-04-2013
16.07.2014 Conducting Aksharamuttam Quiz Competition reg
16.07.2014 Promotion and posting to the cadre of departmental HS/AEO'S and TTI'S
16.07.2014 Transfer and posting to the cadre Heads of departmental HS/AEO's/TTI'S
14.07.2014 Transfer, Promotion, posting of Junior Superintendents and Head Clerks
14.07.2014 Ratio Promotion In the cadre of senior superintedents and equated categories
14.07.2014 Transfer of Teachers-  Submission of confidential report
12.07.2014 Primary  Headmasters Promotion - Exemption from Departmental test-High court Judgement dtd 24-06-20144
11.07.2014 Higher Secondary - Promotion of Principals reg.
11.07.2014 Higher Secondary - By Transfer appointment of HSST in Arabic(junior) as HSST Arabic
11.07.2014 Vidyaranga Kalasahithya vedi - meeting of district conveners reg circular dtd 07-07-2014
11.07.2014 Application of CBSE/ICSE/recognized unaided school students -  circular dtd 09-07-2014
10.07.2014 Staff Fixation  through Sampoorna - Circular dated 10-07-2014
10.07.2014 Staff fixation -UID/EID print out -login disabled for HM due to site jam letter dtd 10-07-2014
10.07.2014 B.Ed Course 2014-15 selection of candidates under Departmental Quota - Application called for
10.07.2014 Examination Concessions to CWSN Students in SSLC 2015 Instructions and Annexures  in Malayalam   English
10.07.2014 Prematric scolarship 2014-15 Implementing DBT reg. circular dtd 08-07-2014
10.07.2014 Prematric Scholarhip 2014-15 Rejcting application having income less than course fee in respect of CBSE/ISCE & other recognised Un Aided schools cir dtd 09-07-2014
10.07.2014 No objection certificate to CBSE/ICSE schools- Extension of receipt of application cir dtd 19-06-2014
10.07.2014 HSE - Duties of Lab Assistants
10.07.2014 RBI Quiz 2014  - Preliminary Selection - Notification
09.07.2014 Higher Secondary - NSS Award declared
09.07.2014 WIFS - Circular  Training manual  Guidelines to schools  Monitoring Formats
09.07.2014 SSLC 2015 - CV COVER/ANSWER SHEET Requirement Indent - Circular
08.07.2014 PSC Departmental Test July 2014 Time Table
08.07.2014 Special Allowance to clerks or Peons for handling cash  drawal through ATM Clarification
07.07.2014 Sampoorna Staff fixation 2013-14 Guidelines regarding taking the EID/UID print out of the 6th working day
07.07.2014 Transfer & Postings to the cadre of Heads of High Schools
05.07.2014 DPI Circular about Collection & remittance of Athletic fund for the year 2014-15
05.07.2014 Staff fixation 2013& 2014 amendment order G.O(P) No 124/2014 Gen.Edn dtd 04-07-2014
05.07.2014 Pay Revision 2014-Classification of Govt.employees -Modification
05.07.2014 HSE-Single window system of +1 course for the academic year 2014-2015 - Prospectus
04.07.2014 Staff Fixation 2013-14-Deploying excess teachers in work arrangement - instructions ltr datd 04-07-2014
04.07.2014 Text Book Distribution 2014 from Hub upto 15-07-2014 Circular
04.07.2014 Higher Secondary - Additional Batch-Anomaly post creation - G.O
04.07.2014 Higher Secondary-Anomaly post creation G.O Annexure
04.07.2014 Reconcile Statement on amount spent - Regarding
04.07.2014 10th Equivalency Exam 2014 Notification
04.07.2014 Qualification for the post of HSA(Nat.Science)-Modified order dated 19-06-2014
03.07.2014 Free Carrier Guidance for Minority Students
03.07.2014 Reconcile Statement on amount spent - Regarding
03.07.2014 Science/Maths/Social Science Action Plan & Circulars
02.07.2014 Sanctioning of Pensionary benefits -Instructions issued - circular 64/2014 Fin dated 24-06-2014
02.07.2014 Kerala Service Rules -Sanctioning Pension long after retirement- Time limit specified G.O(P)236/2014Fin dtd 21-06-2014
02.07.2014 Transfer and posting of DEO's and DDE's
01.07.2014 Higher Secondary- Scout &Guides - Selected school list
01.07.2014 OBC Pre-Matric Scholarship : Fund Distribution | Alloted Schools | Beneficiaries List |
01.07.2014 MDMS Allotment of contingent charge to Schools..Quarter 1 -2014-15-AEO Wise
01.07.2014 Pre-Primary attached to Govt.Schools -including pupils in the noon meal programme reg.Circular
01.07.2014 HSE- Gandhi Darshan - Teachers Training in TVM Dist Postponed
01.07.2014 Nehru Trophy Boat Race 2014- Collection of funds by Govt.officials through sale of Tickets -Permission granted in southern Districts
01.07.2014 SSLC 2014 -Direction on exemption of age circular dtd 23-06-2014
30.06.2014 Starting Resource centres in General Schools under IED at AEO Level reg.
30.06.2014 Inspire Award 2014-15 Circular  Website  Help File  General Guidelines
28.06.2014 Report of Transfer of charge of Gazetted officers - Clarification issued circular No:24151Fin 19-06-2014
28.06.2014 Financial Assistance to children from Women Headed Families -Application
28.06.2014 Sampoorna Help File
28.06.2014 Higher Secondary Revised Time Table & Govt.Order
28.06.2014 IEDC Medical Camp -Circular
28.06.2014 National Handicapped Award -2014 Applications invited (SWD) Circular H3/25768 dtd 25-06-2014
28.06.2014 Tranfer and postings of employees to the office of the commissioner for Government Examinations,TVM
28.06.2014 Prevention of unauthorized correction in the school records
28.06.2014 Payment of Honorarium to the Eligible Teachers & Ayahs of Pre Primary School attached to Govt.Schools
27.06.2014 Staff Fixation through Sampoorna - Circular
27.06.2014 Ratio Promotion of UD Typist | Promotion in the cadre of Selection Grade Typist
27.06.2014 HSE- By Transfer appointment- Economics
27.06.2014 School Kalolsavam - Fund Collection
26.06.2014 Kairali Vijnjan Pareeksha
26.06.2014 Financial Assistance for children who excel in Art forms
26.06.2014 Higher Secondary Education- Academic-Prof.P.O.J.Lebba Committee Report- Five-day working days in Higher Secondary Schools- G.O.(MS)No.117/2014/G.Edn Dt. 24/06/2014
26.06.2014 Higher Secondary Education- Academic-Prof.P.O.J.Lebba Committee Report- Five-day working days in Higher Secondary Schools- G.O.(MS)No.117/2014/G.Edn Dt. 24/06/2014
26.06.2014 Celebrations at government offices during working hours-directions - Cir.No.21040/A R 13/2013/P&ARD Dt. 05/03/2014
26.06.2014 Celebrations at government offices during working hours-directions - Cir.No.21040/A R 13/2013/P&ARD Dt. 05/03/2014
25-06-2014 HSS - Safety of school Bus -Instructions - Cir Dt. 24/06/2014
25-06-2014 HSS - PTA fund - Instructions - Cir Dt.16/06/2014
25-06-2014 Special Allowance to Teachers in charge of Lab/Library and IT reg  G.O.P NO:85/11 Fin dtd 26/02/2011
25-06-2014 Remuneration to School IT Co  Ordinators - Circular from IT @School Project

1 comment:

  1. Hello ,
    Am Mrs Cynthia corvin . Am a lady with a great testimony I live in USA and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave happiness to me and my family, i was in need of a loan of $360,000.00 to start my life all over as i am a mother with 2 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $360,000.0.Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs cynthia corvin, that refer you to him. contact Mr.Ferooz,via email:- feroozsuptoo@outlook.com

    ReplyDelete